تأثیر نوروز در تاریخ ادبیّات و زبان عربی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

نوروز، این عید کهن‏سال که گنجینه‏ای از سنّت‏های دل‏پذیر است، تاریخی بس دراز و عبرت‏انگیز دارد. از روزگاران بسیار قدیم که تعیین تاریخ آن حتّی از عهدة تاریخ هم بیرون است تا امروز این عید با تمام سنّت‏ها و آداب و رسوم خود هم‏چنان در فراز و نشیب تاریخ و از خلال حوداثی عظیم راه خود را باز کرده و دنیای افسانه‏ای قدیم را به عصر دانش امروز پیوسته است. این عید در طیّ تاریخ طولانی خود نه‏تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ همة ملّت‏هایی هم که با فرهنگ ایرانی آشنا شده‏اند، آثار بسیاری از خود به جای گذارده است و آثاری که از آن در تاریخ و ادبیّات عربی بر جای مانده کم نیست. این عید به وسیلة دبیران دیوان و وزیران ایرانی در دستگاه خلافت و مخصوصاً در دورة عبّاسی با فرّ و شکوه خاص برگزار می شد. شعرا و نویسندگان عرب یا عربی‏زبان در تهنیت این عید چکامه‏ها سروده و سنّت‏های آن را به راههای گوناگون ستوده و توصیف کرده‏اند؛ از این رو این عید، هم در تاریخ سیاسی و اجتماعی اعراب و هم در تاریخ ادبیّات زبان عربی اثر بارزی داشته است.

کلیدواژه‌ها