زندگینامة اثیرالدّین اومانی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اثیرالدّین اومانی از شاعران قرن ششم و هفتم هجری است و تنها اثر برجای مانده از او، دیوان اوست که شامل قصاید، غزلیّات، قطعات، رباعیّات و ترکیب‌بند است و محتوای اصلی دیوان اودر تمام قالب‌ها، مدح یا هجو است. از آن جا که شعر این شاعر، پیوندی میان سبک خراسانی و عراقی است، همچنین به دلیل شامل بودن دیوانش بر زبان معیار روزگار خود و نیز استفاده از الفاظ، لغات، اصطلاحات، کنایات و تعبیرات رایج آن عهد ، اشارات مختلف تاریخی و تاریخ ادبی آن دوره و احتوای عناصر گوناگون فرهنگی بودن اشعارش و نیز در خمول و گمنامی ماندن شاعر، نوشتن زندگینامه ای از او ضروری و تا حدودی راه گشای کشف و بازگشایی بسیاری از مشکلات دیوان‌های همدوره و دوره های پس از این شاعر است. مقالة حاضر، ضمن بررسی و تفحّص دردیوان اثیرالدّین اومانی، به کشف و استخراج مطالب و مواردی دربارة زندگی او می پردازد که تاکنون یا از دید تاریخ ادب نویسان و تذکره نگاران پنهان مانده و یا دقّت و اهتمام کافی در بررسی آن مبذول نگشته است.

کلیدواژه‌ها