ناتورالیسم و فابل با نگاهی بر آثار صادق چوبک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

در میان نویسندگان جهان، طبیعت گرایان (ناتورالیست‌ها) بیش از همه به حیوانات و اشیا اهمیّت می-دهند. توجّه این نویسندگان به طبیعت، توصیف دقیق محیط طبیعی و اجتماعی و وقایع و شخصیّت‌ها ـ با این تأکید که محیط، تسلّطی قهری و جبری بر حدوث وقایع و شخصیّت‌ها دارد ـ دلیل این اهمیّت است. طبیعت و بخصوص حیوانات، در آثار ادبی ایران از دیرباز مورد توجّه بوده‌اند. حیوانات در آثار ادبی در قالب فابل ادبی ظهور کرده‌اند. فابل‌ها (حکایت‌های حیوانات)، قصّه‌ها و افسانه‌های کوتاه منظوم یا منثور از زبان حیوانات‌اند که جنبة سمبولیک و نمایشی یا نتیجه گیری اخلاقی دارند. در میان نویسندگان معاصر، صادق چوبک بیش از همه از حضور حیوانات در داستانها و رمان‌های خود بهره جسته است. حیوانات در آثار او مانند انسانها، اسیر نیروی طبیعت و مقهور جبر محیط هستند که از سرنوشت گریز و گزیری ندارند و مطیع و رام، تن به سرنوشت می‌سپارند و انسانها در برخورد با این حیوانات رفتار خاصّ خود را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naturalism and fable with a look at the works of Sadegh Chubak

چکیده [English]

 Among the world's writers naturalists care most about animals and objects. The attention of these authors to nature, the precise description of the environment and the events and personalities -with the emphasis that the environment has coercive and deterministic control over the events and personalities- is the reason for this attention. Nature, and especially animals, have long been considered in Iranian literary works. Animals have emerged in literary works in the form of literary fables. Fables are short tales that have symbolic, dramatic or moral conclusions. Among contemporary writers, Sadegh Chubak has taken advantage of the presence of animals in his stories and novels. The animals in his works are like humans, captive to the force of nature and subjugated by the constraint of the environment, but do not escape fate, and are obedient to destiny, and humans have their own way of behaving in dealing with these animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fable
  • Naturalists
  • Sadeq Choobak