ناتورالیسم و فابل با نگاهی بر آثار صادق چوبک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

در میان نویسندگان جهان، طبیعت گرایان (ناتورالیست‌ها) بیش از همه به حیوانات و اشیا اهمیّت می-دهند. توجّه این نویسندگان به طبیعت، توصیف دقیق محیط طبیعی و اجتماعی و وقایع و شخصیّت‌ها ـ با این تأکید که محیط، تسلّطی قهری و جبری بر حدوث وقایع و شخصیّت‌ها دارد ـ دلیل این اهمیّت است. طبیعت و بخصوص حیوانات، در آثار ادبی ایران از دیرباز مورد توجّه بوده‌اند. حیوانات در آثار ادبی در قالب فابل ادبی ظهور کرده‌اند. فابل‌ها (حکایت‌های حیوانات)، قصّه‌ها و افسانه‌های کوتاه منظوم یا منثور از زبان حیوانات‌اند که جنبة سمبولیک و نمایشی یا نتیجه گیری اخلاقی دارند. در میان نویسندگان معاصر، صادق چوبک بیش از همه از حضور حیوانات در داستانها و رمان‌های خود بهره جسته است. حیوانات در آثار او مانند انسانها، اسیر نیروی طبیعت و مقهور جبر محیط هستند که از سرنوشت گریز و گزیری ندارند و مطیع و رام، تن به سرنوشت می‌سپارند و انسانها در برخورد با این حیوانات رفتار خاصّ خود را دارند.

کلیدواژه‌ها