کاربردهای مُشک در زندگی ایرانیان و تأثیر مستقیم آن در متون نظم فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

تحقیق در مسائل فرهنگی و موادّ مورد استفادة مردم و وجوه مختلف زندگی پارسی زبانان، که به یقین تأثیری مستقیم در متون ادبی همان مردمان داشته، از نیاز های اساسی پژوهش های ادبی است. یکی از موادّ بسیار پرکاربرد زندگی اقوام ایرانی مادّه ای است به نام مُشک. این مادّه آنچنان نقش اساسی ای در زندگی آنان داشته که در انواع مختلف کتاب ها _ کتب ادبی، عجائب نامه ها، کتب جغرافیایی، لغت و ... _ می توان نامی از آن دید و نیز در ادب پارسی و به ویژه ادبیّات منظوم ما تأثیری گسترده داشته است. در این پژوهش به کاربرد های مختلف و بسیار گستردة مُشک و انعکاس آن در ادب منظوم فارسی و در نتیجه شرح و روشن گری برخی سروده ها و ابیات و کنایات و استعارات و ... پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها