تاریخ و جغرافیا در شعر پایداری افغانستان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در هفتم ثور 1357 خورشیدی، کودتایی با ماهیّت مارکسیستی و کمونیستی در کشور افغانستان روی داد که منشأ تمامی تحوّلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... افغانستان در سه دهۀ اخیر بوده است. مردم افغانستان، پس از وقوع کودتا و به دنبال آن، ورود ارتش سرخ اتّحاد جماهیر شوروی به کشور خود، دست به جهادی گسترده و مقاومتی فراگیر در برابر دولت غیر قانونی و اشغالگران روس زدند. همراهی شاعران و نویسندگان با این حرکت سیاسی- اجتماعی، موجب خروج شعر افغانستان از بن بست محتوا و شکل گیری جریان شعر پایداری در حمایت از مقاومت مردمی در برابر روس ها شد. جریان شعر مقاومت، که تنها جریان شعری سه دهۀ اخیر افغانستان به شمار می رود شاعران را واداشت تا با بهره گیری از پشتوانه های فرهنگی ملّت و میهن خویش، به صورت و مضمون شعر پایداری غنای بیشتری بخشیده، تأثیر آن را در مخاطبان عمیق تر سازند. در این میان، استفاده از عناصر مذهبی، تاریخی، جغرافیایی و اسطوره ای در شعر پایداری رواج بیشتری داشته است. این مقاله کوشیده است تأثیر عناصر تاریخی، جغرافیایی و اسطوره ای را در شعر مقاومت افغانستان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History and geography in Afghanistan poetry of resistance

چکیده [English]

On the 7th of Thor 1357, a Marxist and communist coup took place in Afghanistan, which was the source of all the political, social, economic, cultural, etc. developments in Afghanistan in the last three decades. After the coup and the entry of the Red Army of the Soviet Union into their country, the people of Afghanistan started a widespread campaign and comprehensive resistance against the illegal government and the Russian invaders. The association of poets and writers with this social-political movement led to the release of Afghan poetry from the impasse of content and the formation of the Poetry of Resistance in support of popular resistance against the Russians. The movement of the Poetry of Resistance, which is considered to be the only movement of poetry in the last three decades of Afghanistan, made the poets to use the cultural support of their nation and homeland to enrich the form and content of the Poetry of Resistance and deepen its impact on the audience. In the meantime, the use of religious, historical, geographical and mythological elements in the Poetry of Resistance has become more popular. This article has tried to investigate the influence of historical, geographical and mythological elements in Afghanistan Poetry of Resistance from different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Poetry of stability
  • Afqan poetry
  • History
  • geography
  • myth