دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1396 (پاییز و زمستان ۱۳۹۶. شماره : ۸۱/۲) 
بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری

صفحه 143-160

سیدمهدی دادرس؛ عباسعلی وفایی؛ غلامرضا مستعلی پارسا؛ اورنگ ایزدی