پیوند «تاریخ» با «ادبیّات» در متون تاریخی زبان و ادبیات فارسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

متون ادبی زبان فارسی از همان آغاز، رابطه‌ای تنگاتنگ با تاریخ و مطالعات تاریخی داشته است. در شیوه­های سنّتی و مدرن، پیوسته توجه به این رابطه مطرح بوده است. امّا از آنجا که بحث پیرامون ادبیّات و تاریخ، برای اوّلین بار در آرای غربیان و بر اساس اطلاعات فعلی ما از یونان باستان، نشأت گرفته است. یکی از قدیمی­ترین نوشته­ها که در آن به رابطۀ ادبیات با تاریخ پرداخته شده، کتاب فنّ شعر ارسطو است. با توجه به آراء او که قرن­ها بر اندیشه و تفکر غربی حاکمیّت داشته است، از منظری محتواگرایانه، همواره تاریخ و ادبیات دو امر متفاوت تلّقی می­شدند و بین آنها دوگانگی برقرار بوده است. در مقالۀ حاضر، با بررسی آرای ارسطو، به اصلی­ترین دلیلش، مبتنی بر تفکیک این دو مقوله پرداختیم. در این بررسی عیان می­شود که چگونه رویکرد سنتی، تاریخ و ادبیّات را به مثابۀ دو بخش مستقل مطرح کرده­است. سپس اندیشه‌های متفکرین معاصرِ نقد ادبی را در ردّ تمایز تاریخ با ادبیّات، تبیین کرده­ایم. نتایج بررسی ما نشان می­دهد، در رویکردهای مدرن، این رابطه در چارچوبی تعاملی و نظام­مند قرار دارد. با این تبیین زمینه­ای مهیا می­شود برای هدف اصلی این مقاله، که همانا تأکید بر ماهیّت بینارشته‌ای ادبیّات و تاریخ است. همچنین، در بخش پایانی این نوشتار در راستای نظریۀ پیوند ادبیات با تاریخ، حلقه­های واسط و پیوندهای آن دو در متون تاریخیِ زبان ادبیّات فارسی، احصا و تبیین شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The link between "history" and "literature" in the historical texts of Persian language and literature

نویسنده [English]

  • parisa salehi
student
چکیده [English]

Persian literary texts from the very beginning have been closely related to history and historical studies. In the traditional and modern ways, attention has always been paid to this relationship. But since the discussion of literature and history has originated for the first time in Western votes and based on our current knowledge of ancient Greece. One of the oldest writings in which the relationship between literature and history is discussed is Aristotle's poetry book. According to his views that dominated Western thinking and thinking for centuries, from a sociocultural point of view, history and literature were always considered to be two different things, and there was a duality between them. In the present article, by analyzing Aristotle's votes, the main reason was the separation of these two categories. It explains how the traditional approach has introduced history and literature as two independent parts. Then, we have explained the thoughts of modern thinkers about literary criticism in rejecting the distinction between history and literature. Our survey results show that in a modern approach, this relationship is in an interactive and systematic framework. This explains the ground for the main purpose of this article, which is to emphasize the nature of interdisciplinary literature and history. Also, in the final section of this article, in line with the theory of linking literature with history, the intermediary circles and their links in the historical texts of the Persian language language have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Literature
  • historical-literary texts
  • literary theory
  • discourse
  • Narrative
  1. -White, Hayden (1975), Metahistory: The Historical Inmagination in Ninetenth-Century Europe, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
  2. -White, Hayden (1978),The Historical text as literary artifcat-,in canary and Kozicki.pp.81-100