بررسی هویت بهرام پنجم در شاهنامه و هفت پیکر با رویکردی تاریخی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده

       ادبیات وتاریخ هیچگاه از هم جدا نیستند این تحقیق  می کوشد هویت  بهرام پنجم را بامستندات تاریخی  به طور کامل بررسی کند وبه شخصیت وی در ادبیات بپردازد که چگونه شاعران از جمله فردوسی و نظامی در شاهنامه وهفت پیکر، جنبه تاریخی این شخصیت را مورد توجه قرار داده ویاهرکدام  برای بسط وجذابیت داستان، شخصیتی  اسطوره ای وافسانه ای آفریده اند و همچنین دخل وتصرف های این دو داستان پرداز از نظر تاریخی ویا  داستانی  وهنری را مشخص نمایدوبه مقایسه این شخصیت در راستای تاریخ بپردازد وبه آنجا می انجامدکه فردوسی درشاهنامه با تاریخ همسو تراست و نظامی خلاقیت ادبی به جای می گذارد.واژه های کلیدی : بهرام گور، نقد، تاریخ، ادبیات، شاهنامه، هفت پیکر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The historical accounts of Bahram the fifth and his representation in The Shahnameh

نویسنده [English]

 • yusef safian boldagi
teach in Department of Literature , Abadan,Islamic Azad university Iran .
چکیده [English]

abstract
History and literature have never been separated from each other. The aim of this research is to establish the identity of Bahram the fifth based on historical evidence, and then discuss his character in literature. This research tries to show how poets like Ferdowsi in The Shahnameh , and Nizami in Haftpeikar have stressed the historical reality of Bahram the fifth, and both poets, using myths and legends tried to make his character more attractive. The aim of this research is to make a distinction between the character of Bahranm the fifth as depicted by Ferdowsi and Nizami and his real historical identity.

Key words: Bahram the Goor, literary criticism, history, literature, The Shahnameh, Haftpeikar

کلیدواژه‌ها [English]

 • Literary Criticism
 • History
 • Literature
 1. فهرست منابع
 2. - ابن اثیر،عزالدین.(1370).تاریخ کامل؛ترجمه محمد حسین روحانی،تهران:اساطیر
 3. - الیاس ابن یوسف ،نظامی ،تصحیح حسن وحیددستگردی.(1376).هفت پیکر،تهران:نشرقطره
 4. - بارتولد.(1358) جغرافیای تاریخی ایران،تهران :نشرتوس
 5. - بیات،عزیزالله.(1381).تاریخ تطبیقی ایران باکشورهای جهان،تهران:امیرکبیر
 6. - بلعمی ،ابوعلی، تصحیح رضاانزابی نژاد .(1373).تاریخ بلعمی،تهران:امیرکبیر
 7. - پیرنیا،حسن .(1378). ایران قدیم ،تهران:اساطیر
 8. - تفضلی ،احمد،به کوشش ژاله آموزگار.(1376).تاریخ ادبیات پیش از اسلام،تهران:سخن
 9. - تقی زاده ،حسن .(1380).پادشاهان سلسله ساسانیان ،تهران:فردوس
 10. - ثاقب فر،مرتضی،.تورج دریایی ، (1384)شاهنشاهی ساسانی،تهران ،ققنوس
 11. - ثعالبی مرغنی ،حسین.(1900م). غرراخبارملوک فرس وسیرهم به کوشش روزتنبرگ :پاریس.
 12. - حموی بغدادی ،یاقوت.(1383).معجم البلدان ترجمه علی نقی بغدادی،تهران :میراث فرهنگی
 13. - خدادادیان، اردشیر.(1381).تاریخ ایران باستان ،تهران:سخن
 14. - خلیلی،محمدعلی.(1388). بهرام گور،تهران:سمیر
 15. - زریاب خویی،عباس.(1377).ساسانیان،تهران:پژواک فرهنگ
 16. -زرین کوب ،عبدالحسین،( 1374 ).روزگاران،تهران :سخن
 17. - زرین کوب ،عبدالحسین.(1364 ).تاریخ مردم ایران ،تهران:امیرکبیر
 18. - زرین کوب ،عبدالحسین.(1372).پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد،تهران:سخن
 19. - سامی،علی .(1388). تمدن ساسانی،ج 1و2، تهران :سمت
 20. - شریف ،یونس.(1982م).تاریخ فن العماره العراقیه فی مختلف العصور،عراق
 21. - طبری،محمدبن جریر،تصحیح ابوالقاسم پاینده.(1362). تاریخ طبری ،تهران :اساطیر
 22. - فردوسی ،ابوالقاسم،کوشش سعیدحمیدیان ،.(1375).شاهنامه،تهران: نشرقطره
 23. - قدیانی ،عباس.(1384).تاریخ فرهنگ وتمدن ایران دردوره ساسانیان،تهران :فرهنگ مکتوب
 24. - کریستن سن ،آرتور،ترجمه اقبال آشتیانی.(1384).ایران درزمان ساسانیان،:تهران :نگاه
 25. - مجله کاوه،شماره 5: 4
 26. - محجوب ،محمد جعفر.(1370 ).داستان عوامانه هفت پیکر بهرام گور،ایران شناسی :شماره 4
 27. - مسعودی،ابوالحسن علی بن حسین.(1374).مروج الذهب ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران:انتشارات علمی فرهنگی
 28. - نژاد اکبری ،مریم .(1387).شاهنشاهی ساسانیان،تهران :کتاب پارسه
 29. - نجفی ،ناصر.(1377).بهرام شهریار شیرافکن ،تهران:ارغوان
 30. - نفیسی ،سعید،به اهتمام عبدالکریم جربزه دار.(1384).تاریخ تمدن ایران ساسانی، تهران :اساطیر
 31. - یعقوبی،احمد.(1356).تاریخ یعقوبی ترجمه محمد ابراهیم آیتی،تهران:بنگاه ترجمه ونشر کتاب