دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 85، دی 1400، صفحه 0-1 (پاییز و زمستان ۱۴۰۰. شماره پیاپی : ۸۵/۲) 
پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء

صفحه 131-160

10.52547/hlit.2022.226364.1109

فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی‌مزدارانی؛ معصومه امینیان