دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 85، دی 1400، صفحه 0-1 
پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء

صفحه 131-160

10.29252/hlit.2022.226364.1109

فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی‌مزدارانی؛ معصومه امینیان