نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.29252/hlit.2022.220635.1017

چکیده

مثنوی عاشقانۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی، شاعر نامدار و خلّاق قرن هشتم، اوّل بار به همّت «کمال عینی» و بار دوم به کوشش «سعید نیاز کرمانی» تصحیح شده است. این دو تصحیح نواقص و ایرادات متعدّدی دارند. مهم­ترین ایراد کار دو مصحّح، روشمند نبودن کار آن‌هاست یعنی آن‌ها بر اساس نسخه­های موجود، روش مشخّص و مطلوبی را برای تصحیح متن اختیار نکرده­اند. علاوه بر این، توجّه نکردن به ویژگی­های سبکی، معنای کلمات و معنی بیت و روایت داستان، سبب­ساز بیشتر بدخوانی­ها از این متن ارزشمند شده است. هرچند نیاز کرمانی بخشی از ایرادات تصحیح کمال عینی را برطرف کرده است امّا همچنان متن مصحَّح ایشان نیز خطاها و کاستی­هایی دارد که این تصحیح را از یک متن علمی و منقّح دور می‌سازد. نگارندگان در تحقیق حاضر به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی تلاش کرده­اند این دو تصحیح را در بوتۀ نقد قرار دهند و نشان دهند این متن ارزشمند نیازمند تصحیح جدید و علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of Two Critical Editions of Khaju Kermani’s Gol o Nowruz

نویسندگان [English]

  • Nasrin Setayesh 1
  • Mohsen Mohammadi Fesharaki 2
1 Ph.D. candidate, Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Gol o Nowruz, the romantic masnavi of Khaju Kermani, the prominent and creative poet of the eighth century AH, has been critically edited for the first time by Kamal Eini and afterward by Saeed Niaz Kermani. These two critical editions have several shortcomings and problems that have been addressed in this study. The key shortcoming of their works lies is the absence of methodology; they have not adopted a specific method for editing the text of the available manuscripts. Moreover, neglecting the stylistic features of the text, the meanings of the words and verses, and the story’s narration has caused misreadings of this valuable text. Although Niaz Kermani has overcome some of the shortcomings of Kamal Eini’s work, his edition has its errors and inadequacies. In the present study, by a descriptive-analytical method, the two critical editions of Gol o Nowruz have been criticized. The flaws of both critical editions show that this valuable text requires a new and scientific critical edition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical edition
  • critique
  • Gol o Nowruz
  • Khaju Kermani
  • Kamal Eini
  • Niaz Kermani