ضرورت چاپ مجدّد دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح عبّاس ماهیار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

چکیده

اثیر اخسیکتی، سخنگوی نامور سدۀ ششم هجری قمری است که دیوان وی باری به سال 1337 و باری دیگر به سال 1398 خورشیدی منتشر شده است و دکتر عبّاس ماهیار نیز این دیوان را به عنوان رسالۀ دکتری خود تصحیح کرده است. با توجّه به حوزۀ مطالعات و معلوماتِ عبّاس ماهیار و اینکه سالیان دراز در تحقیق و تصحیح این دیوان صرف عمر کرده بود، تصحیح وی از دیوانِ اثیر اخسیکتی، کارِ تصحیح این دیوان را چندین پله ارتقا داده است امّا این تصحیح در زمان حیات وی منتشر نشد و در سال 1399 با ویراستاری حمیرا زمرّدی منتشر شد. مقالۀ حاضر، پژوهشی است در دیوان اثیر اخسیکتی بر مبنای چاپ اخیر و در آن سنجشی با دو چاپ دیگر نیز صورت پذیرفته است و با توجّه به مشکلاتی که در این چاپ‌ها به‌خصوص چاپ اخیر وجود دارد، ضرورتِ چاپ دوبارۀ این دیوان به صورتی منقّح، مطرح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Reprinting the Divan of Athir Akhsikati, Edited by Abbas Mahyar

نویسنده [English]

  • Ahmad Behnami
Assistant professor, Academy of Persian Language and Literature, Tehran, Iran
چکیده [English]

Athir Akhsikati was a prominent poet of the sixth century AH whose Divan was published firstly in 1958 and afterward in 2019. As well as the mentioned editions' Dr. Abbas Mahyar has edited the Divan for his doctoral thesis. Considering Mahyar’s field of study and the fact that he had dedicated many years of his life to researching and editing this Divan, his edition represents a step forward. But it was as late as 2020 that his edition was published by Homeira Zomorrodi. The present article studies this recent edition of Athir Akhsikati’s Divan and compares it with two other editions. Because of the errors existing in these editions, especially the recent one, the paper concludes that re-editing this Divan seems necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athir Akhsikati
  • Abbas Mahyar
  • critical edition
  • Persian poetry in the sixth century AH
اخسیکتی، اثیر (1337) دیوان اثیرالدین اخسیکتی، تصحیح و مقابله و مقدّمه به قلم رکن‌الدّین همایونفرخ، تهران: کتابفروشی رودکی.
اخسیکتی، اثیر (1398) دیوان اثیرالدین اخسیکتی، تصحیح محمود براتی خوانساری، تهران: نشر سخن.
اخسیکتی، اثیر (1399) تصحیح انتقادی دیوان اثیر اخسیکتی، عباس ماهیار، ویراستار حمیرا زمرّدی، کرج: جام گل.
بلعمی، ابوعلی (1388) تاریخ بلعمی، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران: زوّار.
خسروی، مجید (1394) «بررسی تصحیفاتی در دیوان اثیر اخسیکتی»، متن‌شناسی ادب فارسی، ش26، ص 95تا 108.
دهخدا (1377) لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سعیدی، سارا (1393) «تصحیح ابیاتی از اثیرالدین اخسیکتی با تکیه بر فرهنگ جهانگیری»، شبه‌قاره (ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان)، ش 2، ص249تا260.
صفا، ذبیح‌اللّه (1369) تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس.
طیّه، عاطفه (1398) «همی نفر نفر آید بلا به ساحت من...»، کانال تلگرامی «بیاض» (t.me/atefeh_tayyeh) به تاریخ 20 بهمن.
میرافضلی، سید علی (1394) جُنگ رباعی: بازیابی و تصحیح رباعیات کهن پارسی، تهران: سخن.