ضرورت چاپ مجدّد دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح عبّاس ماهیار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

10.29252/hlit.2022.226312.1106

چکیده

اثیر اخسیکتی، سخنگوی نامور سدۀ ششم هجری قمری است که دیوان وی باری به سال 1337 و باری دیگر به سال 1398 خورشیدی منتشر شده است و دکتر عبّاس ماهیار نیز این دیوان را به عنوان رسالۀ دکتری خود تصحیح کرده است. با توجّه به حوزۀ مطالعات و معلوماتِ عبّاس ماهیار و اینکه سالیان دراز در تحقیق و تصحیح این دیوان صرف عمر کرده بود، تصحیح وی از دیوانِ اثیر اخسیکتی، کارِ تصحیح این دیوان را چندین پله ارتقا داده است امّا این تصحیح در زمان حیات وی منتشر نشد و در سال 1399 با ویراستاری حمیرا زمرّدی منتشر شد. مقالۀ حاضر، پژوهشی است در دیوان اثیر اخسیکتی بر مبنای چاپ اخیر و در آن سنجشی با دو چاپ دیگر نیز صورت پذیرفته است و با توجّه به مشکلاتی که در این چاپ‌ها به‌خصوص چاپ اخیر وجود دارد، ضرورتِ چاپ دوبارۀ این دیوان به صورتی منقّح، مطرح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Reprinting the Divan of Athir Akhsikati, Edited by Abbas Mahyar

نویسنده [English]

  • Ahmad Behnami
Assistant professor, Academy of Persian Language and Literature, Tehran, Iran
چکیده [English]

Athir Akhsikati was a prominent poet of the sixth century AH whose Divan was published firstly in 1958 and afterward in 2019. As well as the mentioned editions' Dr. Abbas Mahyar has edited the Divan for his doctoral thesis. Considering Mahyar’s field of study and the fact that he had dedicated many years of his life to researching and editing this Divan, his edition represents a step forward. But it was as late as 2020 that his edition was published by Homeira Zomorrodi. The present article studies this recent edition of Athir Akhsikati’s Divan and compares it with two other editions. Because of the errors existing in these editions, especially the recent one, the paper concludes that re-editing this Divan seems necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athir Akhsikati
  • Abbas Mahyar
  • critical edition
  • Persian poetry in the sixth century AH