دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 84، بهمن 1399، صفحه 1-320 (پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره پیاپی: ۸۴/۲) 
ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی

صفحه 171-196

10.48308/hlit.2021.101079

معصومه سام خانیانی؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ مهدی محبتی