دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 84، بهمن 1399، صفحه 1-320 (شماره پاییز و زمستان 1399 شماره پیاپی : 2 . 84) 
ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی

صفحه 171-196

10.29252/hlit.2021.208504.0

معصومه سام خانیانی؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ مهدی محبتی


شماره‌های پیشین نشریه