دوره و شماره: دوره 13، شماره 01 - شماره پیاپی 83، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-210 (دوره سیزدهم شماره 1، بهار و تابستان 1399. شماره پیاپی : 1/ 84) 
2. بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

صفحه 29-46

نسرین تارویردی‌زاده؛ مجتبی منشی‌زاده؛ علی شهیدی


4. منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری)

صفحه 73-102

محسن روستایی؛ دکتر سیدکاظم موسوی؛ دکتر اسماعیل صادقی؛ دکتر پرستو کریمی


6. نقد و تحلیل «تصویر مرکزی دنیا» در آثار ناصرخسرو

صفحه 123-145

مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی


8. تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن

صفحه 169-188

مهدی نجاتی آتانی؛ مصطفی ناصری راد؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش


9. جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری

صفحه 189-205

محمدعلی نوری خوش رودباری؛ سمانه جعفری