دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، شهریور 1399 (بهار و تابستان ۱۳۹۹. شماره پیاپی : ۸۴/۱) 
بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

صفحه 29-46

10.48308/hlit.2020.98967

نسرین تارویردی‌زاده؛ مجتبی منشی‌زاده؛ علی شهیدی


منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری)

صفحه 73-102

10.48308/hlit.2020.98958

محسن روستایی؛ دکتر سیدکاظم موسوی؛ دکتر اسماعیل صادقی؛ دکتر پرستو کریمی


تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن

صفحه 193-212

10.48308/hlit.2020.98960

مهدی نجاتی آتانی؛ مصطفی ناصری راد؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش