تحلیل مقابله‌ای ترتیب سازه‌های گروه اسمی و بند در زبان ‏های فارسی و فرانسه با هدف آموزش فارسی به فرانسوی ‏زبانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس‏ ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏ زبانان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.29252/hlit.2021.220508.1008

چکیده

در این پژوهش به بررسی تطبیقی ساختمان گروه اسمی‌ و بند در دو زبان فارسی و فرانسوی پرداخته شده‌است؛ با این هدف که وجوه اشتراک و افتراق بین دو زبان در ترتیب سازه‏ای واحدهای نحوی مذکور استخراج و برپایه افتراقات، طبق رویکرد ارتباطی، درسنامه‌ای در آموزش زبان فارسی به فرانسوی‏زبانان طراحی شود. به این ترتیب، جستار حاضر شامل دو بخش است؛ بخشِ نخست به بررسی ترتیب سازه‏ها در ساختمان گروه اسمی ‌و بند در دو زبان پرداخته که شیوه مقابله‌ای و توصیفی دارد. در بخش دوم با کنار نهادن تشابهات و با تکیه بر تفاوت‌های این واحدها، درسنامه‌ای در قالب رویکرد ارتباطی و روش تکلیف محور برای آموزش واحد گروه اسمی‌ و بند طراحی شد که توأمان مهارت‌های زبانی خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت‏کردن را مد نظر داشت. در نهایت برای تعیین میزان اعتبار این درسنامه، پرسشنامه‌ای بر مبنای مدل «ارزیابی تکوینی» جیس (1987) طراحی شد و در اختیار 32 نفر از مدرسان فرانسوی باسابقه، قرار گرفت. داده‌های به دست آمده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی گروه‌های وابسته و آزمون مستقل تی) تحلیل شد و مؤثر بودن تمرینات درسنامه را از نظر تقویت هر چهار مهارت تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Constituent Order of Noun Phrase and Clause in Persian and French: A Sample Lesson Proposal for Teaching French-Speaking Persian Learners

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bahrami 1
  • Musa Nushi 2
  • Zakieh Momeni 3
1 Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University , Tehran, Iran
3 MA in Teaching Persian,, Department of Linguistics, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research compares the structure of the noun phrase and clause in Persian and French in order to determine the similarities and differences in the constituent order in the aforementioned constructions in the two languages. Utilizing principles of the communicative language teaching approach, it further attempts to design a sample lesson for teaching Persian to French speakers based on the perceived differences. This study comprises two phases. In the first phase, which was comparative and descriptive in nature, the researchers examined the constituent order in the noun phrase and the clause in the two languages. In the second phase, the researchers developed a sample four-skill lesson that tries to teach the cross-linguistic differences in the two syntactic units based on the communicative and task-based language teaching principles. Finally, to determine the efficacy of the sample lesson, a questionnaire was designed based on Jess’s (1987) Developmental Assessment model which was then distributed amongst 32 experienced French teachers of the Persian language. The analysis of the obtained data via descriptive and inferential statistical methods (paired and independent sample t-tests) confirmed the effectiveness of the sample lesson in enhancing all the four language skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative analysis
  • communicative approach
  • Persian language teaching
  • French language learners