سامانه‌های چندرسانه‌ای و دیجیتال در مطالعات اوستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ هنر، فرهنگستان هنر

چکیده

در پژوهش حاضر، با شرح لزوم ارائۀ نسخه‌ای جدید از متن اوستا، به بررسی و مقایسۀ مطالعاتی پرداخته می‌شود که در زمینۀ رقمی‌کردن یا به‌صورت دیجیتالی‌ درآوردن این کتاب در دنیا در حال انجام است به قصد رسیدن به امکان تهیۀ نسخه‌ای جدید از آن. مشاهده، مقایسه و تحلیل ما را در شیوۀ مطالعۀ تاریخی-توصیفی این پژوهش یاری می‌رسانند. طی بحث به معرفی دو مرکز اصلی خواهیم پرداخت که در حال انجام مطالعات چندرسانه‌ای و دیجیتال روی نسخ متن اوستا هستند. دو موسسۀ مذکور در شهرهای لندن و برلین و با همکاری نهادها و افرادی از سراسر جهان در حال پیشبرد مطالعات چندجانبۀ خود هستند. پژوهش‌های جاری در این زمینه در این دو دانشگاه شباهت‌ها و افتراقاتی با یکدیگر دارند که تعدادی از آنها را نیز بر خواهیم شمرد. چنین کار بزرگی با موانع متعددی روبه‌رو است و رسیدن به ویراست جدیدی از اوستا را با تاخیر و دشواری مواجه می‌سازد؛ اما چه بسا که با شناخت بیشتر پژوهشگران این حوزه نسبت به چنین طرح‌هایی و همکاری‌های آنان، روند دشوار و طولانی دستیابی به ویراستی درست‌تر از کتاب اوستا تسهیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital and Multimedia Organizations in Avestan Studies

نویسنده [English]

  • Saba Latifpour
Assistant professor, Advanced Research Institute of Art, Iranian Academy of Arts
چکیده [English]

Abstract: In this paper we discuss the necessity of presenting a new version of Avesta, the old text and Zoroastrian holly book. We also try to present and compare the ongoing studies in the field of digitalize this book with the aim of representing a new edition. Through observation, collation and analysis, we use historical-descriptive method in this article; we also will present two main institutes that are studying on digitalize the Avestan versions. The two mentioned institutes are located in London and Berlin and numerous Institutions and individuals are collaborating in these extensive studies. Current researches in this field at these two universities has similarities and differences that Some of them will also be considered. Such a big project faces several obstacles and aiming a new Version of Avesta book is confronting deferment and difficulties; but it is hoped that cooperation of scholars in this field facilitates this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • Yasna
  • multimedia
  • digitalize
- مزداپور. کتایون (1387) «چند دستنویس نویافتۀ اوستا»، نامۀ ایران باستان. سال هشتم. شمارۀ 1 و 2. صص 3-19.
- Andreas. K. F. (1902) “Die Entstehung des Awesta-Alphabetes und sein ursprünglicher Lautwert,” Verhandlungen des XII. Internationalen Orientalisten-Kongresses in Hamburg 1902. Leiden. 1903;
- Bailey. H. W. (1958) Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books. Oxford ;
- Bartholomae, Chr. (1878) Das altiranische Verbum in Formenlehre und Syntax dargestellt, Munich;
- Ibid (1906) Zum Altiranischen Wörterbuch. Nacharbeiten und Vorarbeiten,Strassburg,;
- Bartholomae. Chr. (1904) Altiranisches Wörterbuch. Strasburg, with additions and corrections in Zum Altiranischen Wörterbuch, Strasburg. 1906;
- Cantera, Alberto (2001) Aula Orientalis, vol 29, pp. 199-243;
- Ibid (2012) “Los manuscritos de Yasna con traducción pahlaví e instrucciones rituales (abāg zand ud nērang)”, ESTUDIOS FILOLÓGICOS, vol. 37, pp. 503-523;
- Darmesteter, J. (1892-1893) Le Zend-Avesta I-III. Paris;
- Duperron, A. H. (1781)  Zend-Avesta: ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, physiques & morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi, & plusieurs traits importans relatifs à l'ancienne histoire des Perses : traduit en françois sur l'original zend, avec des remarques ; & accompagné de plusieurs traités propres à éclaircir les matieres qui en sont l'objet. A Paris: Chez N.M. Tilliard. Librairie;
- Geldner, K. F. (1877) Über die Metrik des jüngeren Avesta, Tübingen;
- Ibid (1889-1896) Avesta, the Sacred Books of the Parsis. Stuttgart. 3 vols;
- Gershevitch, I. (2007) The Avestan Hymn to Mithra. Cambridge;
- Hoffmann. K. (1975-76) Aufsätze zur Indoiranistik. vol. I-II. Wiesbaden;
- Humbach, H.  (1959) Die Gathas des Zarathustra I-II. Heidelberg;
- Insler. S. (1975) The Gāthās of Zarathustra, Tehran and Liège;
- Kellens. Jean (1998) “Considérations sur l’histoire de l’Avesta “. Journal Asiatique. 286.2. p. 451-519;
- Ibid (2009) “Philology and the History of Religions in the Study of Mazdaism”. History of Religions . Vol. 48. No. 4 (May 2009). pp. 261-269;
- Rask, Rasmus (1826) Über das Alter und die Echtheit der Zend-Sprache und des Zend-Avesta, und Herstellung des Zend-Alphabets Nebst einer Übersicht des gesammten Sprachstammes, Dunker und Humblot, Berlin;
- Ibid (1834) The Zend Language: The Zend Avesta (from the translations of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland vol. III), J. L. Cox and Son, Printers to the Royal Asiatic Society, London;
- Reichelt, H. (1911) Avesta Reader. Strasburg. repr. Berlin. 1968;
- Westergaard, N. L. (1852-1854) Zendavesta or the Religious Book of the Zoroastrians I, Copenhagen;

منابع برخط:

- http://ada.usal.es/ (تاریخ مراجعه به سایت: 25/10/1399)
- https://ada.geschkult.fu-berlin.de/ (تاریخ مراجعه به سایت: 24/10/1399)
- https://github.com/Multimedia-Avesta/ (تاریخ مراجعه به سایت: 20/10/1399)
- https://multimediayasna.wixsite.com/muya (تاریخ مراجعه به سایت: 21/10/1399)
- https://www.orinst.ox.ac.uk/avestan (تاریخ مراجعه به سایت: 15/10/1399)