دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1397 (بهار و تابستان ۱۳۹۷. شماره پیاپی : ۸۲/۱) 
اقناع مخاطب در حدیقه سنایی با احتجاج به آیات و احادیث

صفحه 83-112

10.48308/hlit.2018.98881

مینا شاکر؛ دکتر رامین محرمی(نویسنده مسؤل) . دکتر بیژن ظهیری ناو