دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
7. اقناع مخاطب در حدیقه سنایی با احتجاج به آیات و احادیث

صفحه 84-112

مینا شاکر؛ دکتر رامین محرمی(نویسنده مسؤل) . دکتر بیژن ظهیری ناو