دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1397 
زندگانی و احوال و آثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی

صفحه 5-26

حامد حسینخانی؛ محمود مدبری؛ محمد صادق بصیری


گروتسک، سیر و پیشینه آن در ایران

فرشته السادات حسینی؛ غلامحسین شریفی ولدانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی