دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1397 (پاییز و زمستان ۱۳۹۷. شماره پیاپی: ۸۲/۲) 
احوال و آثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی

صفحه 5-26

10.48308/hlit.2019.98921

حامد حسینخانی؛ محمود مدبری؛ محمد صادق بصیری


بررسی گروتسک و سیر و پیشینه آن در ایران

صفحه 27-54

10.48308/hlit.2019.98911

فرشته السادات حسینی؛ غلامحسین شریفی ولدانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی