دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
1. زندگانی و احوال و آثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی

صفحه 5-26

حامد حسینخانی؛ محمود مدبری؛ محمد صادق بصیری


8. گروتسک، سیر و پیشینه آن در ایران

فرشته السادات حسینی؛ غلامحسین شریفی ولدانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی