بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو / علوم تحقیقات تهران

2 استاد تمام فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی اعداد در متن‎های پیشگویانه در زبان پهلوی پرداخته است که مطالبی را مربوط به آینده پیش‏بینی می‌‏کنند؛ آینده‏‌ای که ممکن است آخرزمان باشد و یا وقایع مربوط به دورۀ پادشاهی باشد که بعد خواهد آمد و یا حتی وقایع بعد از مرگ. در این مقاله موضوع اعداد و تفاوت‏‌های آن در متون زبان پهلوی بررسی‌شده است. در متون پهلوی و در آثاری مانند بندهش، گزیده‏های زادسپرم، زند وهومن ‏یسن، ارداویراف‌نامه و آثاری که جاماسب در آن‏ها حضور دارد، اشاراتی دربارۀ پیشگویی وجود دارد. از شاخصه‌‏های مهم این متون، اشارات به اعداد مختلف و یا تکرار برخی از این اعداد است و گاهی اشاره به اعدادی که در متون مختلف برای یک واقعه ذکر می‏‌شود؛ درحالی‌که باهم تفاوت دارند. این مقاله به روش کتابخانه‌‏ای و توصیفی نوشته‌شده و هدف این بوده که در آن اعدادی که در حوزۀ پیشگویی مهم بوده‌‏اند، بررسی شوند و این نتایج حاصل‌شده است: برخی از اعداد تکراری هستند مانند هزاره‏‌های سوشیانت، سه، چهار، هفت و یا سی و چهل. برخی از اعداد در متون مختلف برای یک واقعه متفاوتند مانند دوره‌‏های آفرینش و یا سختی‌‏های پایان هزاره. این تفاوت‌‏ها از یک متن به متن دیگر غالباً به این دلیل ایجاد شده‌‏اند که نویسندگان متون ناگزیر شده‌‏اند برای تطبیق پیشگویی‏‌ها برخی مطالب را تغییر دهند و یا دلایل دیگری که در این مقاله بررسی شده‌‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Number Transformation in PredictionTextsof Pahlavi Language

نویسندگان [English]

  • nasrin tarverdizadeh 1
  • Mojtaba Monshizadeh 2
  • Ali Shahidi 3
1 student
2 AllamehTabataba’i University.
3 Tehran University
چکیده [English]

This Article is about  Transformation’s Predictiontexts in Pahlavi language refer to works that predict future events, a future that may be end of the world, or events related to the period of a kingdom that will comein future, or even to the events after death. This article critically studies the issue of numbers and its transformation in Pahlavilanguage texts. There are references to prediction in works such as Bundahishn, Zadspramselections, Zand-i Wahman Yasn, Book of Arda Viraf,and works that Jamasp.in many cases because they work with the unit of time which is important, and it also requires a measure forevents thatit expects to predict, for example if referring to people, how many are they or, if referring to a natural occurrence, how much or how many peripheral issues are involved. Repeated numbers, such as the Saoshyant millennium, are three, four, seven, or thirty and forty. Some numbers vary in different contexts for an event, suchas periods of creation or the hardship of ending the millennium. These differences are often caused from one text to another because the authors of the texts have had to change some contentstomatch predictions or make other reasons that research at this Article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number
  • PredictionTextsof
  • Pahlavi Language