مشخصه‌های زنانه‌نویسی در ادبیات داستانی با نگاهی به رمان «سگ و زمستان بلند» شهرنوش پارسی‌پور بر اساس سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشجوی دکتری واحد تهران مرکزی

چکیده

زنانه‌نویسی، یکی از مباحث مورد توجه پژوهشگران متون ادبی و سبک‌شناسان است که به سوال‌هایی از قبیل زنانه‌نویسی چیست و چه مشخصه‌هایی دارد، می‌پردازد. در این زمینه«سارا میلز» الگویی بر اساس «سبک‌شناسی فمینیستی» که از جمله رویکردهای فرهنگی-اجتماعی دانش سبک‌شناسی است ارائه داده است و این اصطلاح را فشرده‌ترین تعبیر برای بررسی و تحلیل موضوع فمینیسم با استفاده از روش‌های زبان‌شناختی و تجزیه و تحلیل زبانی در متون دانسته است. در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می‌دهیم که مشخصه‌های زنانه‌نویسی چیست و در رمان مورد بحث چگونه نمود پیدا می‌کند. میلز معتقد است نویسندگان زن، گزینه‌های متفاوت زبانی را در ساختار و محتوای آثارشان با تاثیرپذیری از ویژگی‌های زنانه، عواطف و دیدگاه‌های زنانه به کار می‌برند که در تحلیل زبانی باید به سه سطح تحلیل بر اساس واژگان، جملات و گفتمان توجه داشت. در سطح واژگان باید به واژگان بیانگر حالات و عواطف زنان، تعابیر زنانه، تعدد شخصیت‌های زن و رنگ‌واژه‌ها؛ در سطح جملات به جمله‌های ساده، توصیفی، کوتاه؛ و در سطح گفتمان به عناصر مهم داستان از جمله، پیرنگ، شخصیت، زاویۀ دید، لحن، درون‌مایه و راوی پرداخت. لذا این نوشتار بر مبنای سبک‌شناسی عملی و با روش توصیفی-کتابخانه‌ای انجام گرفت و رمان «سگ و زمستان بلند» اثر شهرنوش پارسی‌پور، به عنوان نمونه‌ای از متون شاخص ادبیات داستانی معاصر ایران، با توجه به الگوی میلز در سه سطح مذکور بررسی شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که  مشخصه‌های زنانه‌نویسی در اثر مذکور با بهره‌گیری از این موارد نمایان است: در سطح واژگان استفاده از تعابیر زنانه، تعدد شخصیت‌های زن، کاربرد رنگ‌واژه‌ها و بسامد بالای آنها؛ در سطح جملات به کارگیری جملات کوتاه، توصیفی، خبری و جزئی‌نگری. در سطح گفتمان، زوایۀ دید اوّل شخص ناظر، لحن مودبانه، روای زن، شخصیت اصلی پویا و درون‌مایه‌ای با اندیشه‌های فمینیستی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminine Characteristics in Fiction Literature with a Look at Shahrnoush Parsipour's Novel "Dog and Long Winter" Based on the feminist stylist Sara Mills

نویسنده [English]

 • Saiedeh khojastepour
Instructor, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Ph.D. Student, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Feminine writing is one of the topics of interest to literary scholars and stylists, which deals with questions such as feminine writing and what characteristics it has. In this context, Sara Mills has presented a model based on "feminist stylistics", which is one of the socio-cultural approaches to stylistic knowledge, and is the most widely used term for examining and analyzing the subject of feminism using linguistic and linguistic analysis methods. He knows the texts. In the present study, we answer the question of what are the characteristics of feminine writing and how does it appear in the novel in question. Mills argues that women writers use different linguistic options in the structure and content of their work, influencing feminine traits, emotions, and feminine perspectives. In linguistic analysis, three levels of analysis based on vocabulary, sentences and discourse should be considered. At the vocabulary level, the words should express the states and emotions of women, feminine interpretations, the multiplicity of female characters and colors; at the level of sentences in simple, descriptive, short sentences; and at the level of discourse, important elements of the story, such as; The tone, theme and narrator paid off. Therefore, this paper is based on practical stylistics and descriptive-library method and Shahrnoush Parsipour's novel "Dog and Long Winter", as an example of contemporary Iranian fictional literature, was studied according to Mills' model in these three levels. The findings of the study indicate that the feminine characteristics of the work are illustrated by the use of: At the vocabulary of the use of feminine expressions, the multiplicity of female characters, the use of colors and their high frequency; at the level of sentences using short, descriptive, news And partiality. At the level of discourse, the perspective of the first observer, the polite tone, the woman's narrative, the dynamic main character and the thematic of feminist ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dog and Long Winter Novel
 • Feminine Writing
 • Sara Mills
 • Feminist Stylistics
 • Shahrnoush Parsipour
 1. منابع:
 2. -اخوت، احمد. (1371). دستور زبان داستان. انتشارات فردا. اصفهان.
 3. -پارسی‌پور، شهرنوش. (1369). سگ و زمستان بلند. چ دوم. انتشارات اسپرک. تهران.
 4. -فاستر، ادوارد مورگان. (1352). جنبه‌های رمان. ترجمۀ ابراهیم یونسی. انتشارات امیرکبیر. تهران.
 5. -فاولر، راجر. (1390). زبان‌شناسی و رمان. ترجمۀ محمد غفاری، تهران. انتشارات نی. تهران.
 6. -فتوحی رود معجنی، محمود. (1390). سبک‌شناسی: نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها. انتشارات سخن. تهران.
 7. -کارد، اورسون اسکات. (1387). شخصیت‌پردازی و زاویه دید در داستان. ترجمۀ پریسا خسروی سامانی.چ دوم. انتشارات رَسش. اهواز
 8. -میرصادقی، جمال. (1376). ادبیات داستانی. چ سوم. تهران. انتشارات سخن. تهران.
 9. - __________. (1380). عناصر داستان. چ چهارم. تهران. انتشارات سخن. تهران.
 10. - __________. (1390). راهنمای داستان‌نویسی. چ دوم. تهران. انتشارات سخن. تهران.
 11. -میرعابدینی، حسن. (1377). صد سال داستان‌نویسی ایران. جلد اول تا چهارم. انتشارات چشمه. تهران.
 12. -میلز، سارا. (1393). گفتمان، ترجمۀ موسسه خط ممتد اندیشه؛ زیر نظر نرگس حسنلی. انتشارات نشانه. تهران.
 13. -وردانک، پیتر. (1389). مبانی سبک‌شناسی. ترجمۀ محمد غفاری. انتشارات نی. تهران.
 14. -Mills, Sara (2005). Feminist Stylistics. second edition published in the Taylor& Francis e-library
 15. -https://teaching.shu.ac.uk/ds/slm/Research%20materials.html
 16. https://books.google.com/sara mills-15