کلیدواژه‌ها = ادبیّات تطبیقی
تعداد مقالات: 4
3. توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1390

علی دودمان کوشکی؛ حسن سلطانی کوه بنانی؛ سمیّه جم زاده


4. مضامین مشترک میان ابن فارض و حافظ

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1388

محسن راثی