کلیدواژه‌ها = رمان
تعداد مقالات: 4
1. سفر شب و رجعت مسیح، طلیعة داستان‌نویسی پسامدرن در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1393

فاطمه جعفری کمانگر؛ مجتبی دماوندی


2. رمان‌نویسی در دهة شصت

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

ابراهیم رنجبر


3. پیدایش و تکوین رمان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

فرامرز خجسته


4. عشق و شهریار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

منصور ثروت