عشق و شهریار

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

غزل شهریار یکی از زیباترین غزل های عاشقانة ادب فارسی است و از دلائل دلچسبی آن از سرگذراندن مرحلة عاشقی از ناحیة خود شاعر است تا جائی که تأثیر این حادثه را می توان در تمام مراحل زندگی اوآشکارا مشاهده کرد. در غزلیاّت شهریار به وضوح حالات عاشقی از قبیل : جرقه های نخستین عشق ،بحران ، حیرانی ، ناکامی ، اضطراب و نگرانی قابل رویت است . طبیعتاً این ماجرا نکات منفی و مثبتی را در زندگی شاعر رقم زده است که در طول مقاله به استناد شعر وی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها