نویسنده = کاظم دزفولیان
فرامز و هفت خان

دوره 3، شماره 3، مهر 1389

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره

دوره 1، شماره 4، دی 1387

کاظم دزفولیان؛ اکبر شاملو