نویسنده = کاظم دزفولیان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نسخة خطّی ایاصوفیّه از کتاب ترجمة تفسیر طبری (از سورة مریم تا پایان)

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1394

کاظم دزفولیان؛ محسن مشایخی فرد


3. فرامز و هفت خان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


4. بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

کاظم دزفولیان؛ اکبر شاملو