بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

در این پژوهش، هدف ما معرفی سبک بازگشت ادبی و نحوۀ شکل گیری آن و سپس بررسی مختصات زبانی شعر این دوره به صورت اجمالی است. بی تردید تغییر و تحول سبک شعر، قبل از هر چیزی متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی است. البته مسائلی چون سنت ادبی، نوع مخاطب و مسائل شخصی شاعر، می تواند در شکل گیری سبک ادبی تأثیر گذار باشد. سبک بازگشت در طول دو دورۀ تاریخی، یعنی افشاریه و زندیه (حدود 1148 تا 1200 هـ .) پایه گذاری شد. این مکتب بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی و به تبع آن مسائل فرهنگی و ادبی در طول نیم قرن، اصول و پایه هایی را برای خود بنا نهاد که در دورۀ قاجار به صورتی هدفدار و منسجم ادامه حیات داد. زبان شعر دورة مذکور عموماً تتبع و تقلیدی از شعر دورۀ عراقی و خراسانی است. اما با مطالعة آثار شعرای این دوره درمی یابیم که شعرای بازگشت، آنچنان که باید، تسلط کامل بر قواعد صرفی و نحوی و سایر موارد دیگر زبان شعر دوره های گذشته (عراقی - خراسانی) ندارند، بدین سبب زبان شعر آنان خام و ابتدائی است. از سوی دیگر برخی مسائل زبانی این دوره متأثر از سبک هندی و یا دورة افشاریه و زندیه است که در این جستار مسائل فوق با ذکر نمونه هایی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Literary Return and linguistic coordinates of the poetry of that period

چکیده [English]

In this research, our goal is to introduce the Literary Return style and how it is formed, and then examine the linguistic coordinates of the poetry of this period in a brief way. Undoubtedly, the change and evolution of the poetry style is influenced by political and social developments first of all. Of course, issues such as literary tradition, type of audience, and poet's personal issues can influence the formation of literary style. The Return style was established during two historical periods, namely Afsharid and Zand (around 1148 to 1200 AH). Due to political and social reasons and cultural and literary issues as a result, this school established principles and foundations for itself during the Qajar period in a purposeful and coherent manner. The language of the poetry of the mentioned period is generally an imitation of the poetry of the Iraqi and Khorasani periods. But by studying the works of the poets of this period, we find out that the Return style poets do not have complete mastery of the rules of morphology and syntax and other things of the poetry language of the past periods (Iraqi-Khorasani) as they should, that is why their poetry language is crude and elementary. On the other hand, some linguistic issues of this period are influenced by the Indian style or the Afsharid and Zand period, which are examined in this essay by citing examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Style of return”
  • Research and imitations
  • Poetry language
  • Pioneers of return Grammar and structure