اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور آذرمیدخت صفوی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علیگره هند

azarmidsafavigmail.com
+91 8860793679


پروفسور دکتر آذرمیدخت صفوی ؛ پروفسور فارسی و رئیس بنیانگزار مرکز تحقیقات فارسی

 رئیس قبلی دانشکده ادبیات  رئیس قبلی گروه زبان وادبیات فارسی

 رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند 

رئیس مرکز فرهنگی و علمی دانشگاه علیگره هند

 سر دبیر قبلی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علیگر