دوفصل نامه

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد خاتمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

ادبیات فارسی

 • a_khatamisbu.ac.ir
 • 29902430

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد غلامرضایی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • gholamrezaeemohamadgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نصرالله امامی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • nasrollahimamaiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمد سجادی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • sajadiyahoo.com
 • 29902430

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم مشرف گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • m.mosharrafyahoo.com
 • 29902430

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحسین فرزاد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدرت الله طاهری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

ادبیات فارسی

 • ghodrat66yahoo.com
 • 09125902749

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب الله عباسی گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

ادبیات فارسی

 • habibabbasi45yahoo.com
 • 09126263665

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی منشی زاده استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی،

ادبیات و زبان های باستان

 • monshizadeh30yahoo.com
 • 09122042051

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی نیک منش گروه زبان و ابیات فارسی دانشگاه الزهرا

ادبیات فارسی

 • nikmanesh44yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضا حاجیان نژاد دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

ادبیات فارسی

 • hajiannjdut.ac.ir
 • 09125067509

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر نیکوبخت دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

ادبیات فارسی

 • nikoubakhtyahoo.com
 • 09124186279

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم رادفر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران . ایران.

زبان و ادبیات فارسی

 • agradfaryahoo.com
 • 09123025349

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیسی امن‌خانی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور آذرمیدخت صفوی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علیگره هند

زبان و ادبیات فارسی

 • azarmidsafavigmail.com
 • +91 8860793679
 • بیشتر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور سید حسن عباس استاد و رئیس بخش ادبیات فارسی دانشگاه بنارس هند

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سید نقی عباس کیفی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی کتابخانه رضای رامپور

زبان و ادبیات فارسی

 • kaifyygmail.com
 • +91 8860793679

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور محمد سلیم مظهر استاد ادبیات فارسی و قائم مقام ریاست دانشگاه پنجاب، لاهور - پاکستان

زبان و ادبیات فارسی