دوفصل نامه

سردبیر


دکتر احمد خاتمی دانشگاه شهید بهشتی

  • a_khatami@sbu.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر احمد خاتمی دانشگاه شهید بهشتی

  • a_khatami@sbu.ac.ir
  • 021-29902430

مدیر داخلی


دکتر مونا ولی‌پور دانشگاه شهید بهشتی

  • m_valipour@sbu.ac.ir

ویراستار


خانم عارفه نژادبهرام دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار فارسی

  • a.nezhadbahram@gmail.com

ویراستار انگلیسی


دکتر سهند الهامی دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی

  • sahandelhami@gmail.com