اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور سید حسن عباس

زبان و ادبیات فارسی استاد و رئیس بخش ادبیات فارسی دانشگاه بنارس هند

prof.shabbasgmail.com
+91 9839337979


استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بنارس هند