دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395 (بهار و تابستان ۱۳۹۵. شماره: ۷۸/۳) 
سبک شعر فرخی یزدی

صفحه 159-181

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سیده زهره نصیری سلوش


منابع تاریخ ادبیات گویشی در ایران پس از اسلام

صفحه 183-214

حامد نوروزی؛ غلامحسین غلامحسین زاده