سبک شعر فرخی یزدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده

نهضت مشروطه، با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، ادبیات دورۀ قاجار را متحول ساخت. عواملی چون ارتباط با دنیای غرب، سفرنامه­ها، تأسیس مدارس جدید، ترجمۀ آثار غربی، مطبوعات و..... زمینه­های تجدد طلبی ایرانیان را فراهم کرد و این تجدد خواهی در نظم و نثر دورۀ مشروطه به لحاظ زبانی، ادبی و محتوایی تأثیر گذاشت. این مقاله می­کوشد تا به شیوه­ای علمی، اشعار فرخی را به عنوان یکی از برجسته­ترین شاعران دورۀ مشروطه در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی و تحلیل کند و ویژگی­های سبک شاعر را با شواهد لازم نشان دهد و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی او را بر پایۀ گزارش­هایی از اشعارش دریابد و رابطۀ اوضاع سیاسی و اجتماعی دورۀ مشروطه را با تحولات ادبی، زبانی و فکری شاعر معلوم نماید. در تحلیل محتوا و دستیابی به اندیشۀ شاعر کل اشعار و در بررسی زبانی و ادبی پنجاه درصد از اشعار به صورت پراکنده از بخش­های مختلف دیوان انتخاب شده است. در پایان برای نشان دادن دقیق­تر ویژگی­های زبانی و ادبی نمودارهایی ترسیم شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Style of Farokhi Yazdi’s poem

چکیده [English]

Mashroteh movement, by making fundamental changes in political, social and cultural and literature changed the Qajar period. The factors such as the relationship with the West, itineraries, establishment of new schools, translated Western books and press provided modernity in Iranian people. This modernity affected on the poem poetry and prose of Mashroteh period. Since the study of stylistic is considered as the important methods of the analysis of literary works, this paper attempt to analyze Farokhi Yazdi’s poems in the tree levels of linguistics, literary and intellectual. In analysis of whole contain of the poems and in considering in linguistics and literary 50% of the poems; sporadically from first, mid and end of the anthology. In linguistics and literary part, amount of use of those cases mentioned by taking the examples and at the end a final analysis of the relationship of language and literary properties with poet’s thoughts presented.Finall to show the more accurate linguistic and literary properties several figures have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Stylistics
 • Mashroteh
 • poem
 • Farokhi Yazdi
 1. منابع:
 2. -آجودانی، ماشاءالله (1387) یا مرگ یا تجدّد، تهران: اختران.
 3. - آژند، یعقوب (1386) تجدد ادبی در دورۀ مشروطه، تهران: مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.
 4. - آشوری، داریوش (1376) ما و مدنیته، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط.
 5. - امین پور، قیصر (1383) سنت و نوآوری در شعر معاصر، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
 6. - بهار، محمد تقی (1381) سبک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی، جلد اول، تهران: زوّار.
 7. - رضا زاده شفق، صادق (1342) تاریخ ادبیات ایران، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
 8. - زیبا کلام، صادق (1377) سنت و مدرنیسم، چاپ اول، تهران: روزنه.
 9. - زرین کوب، عبدالحسین (1356) شعر بی‌دروغ شعر بی‌نقاب، چاپ سوم، تهران: جاویدان.
 10. - سپانلو، محمد علی (1369) چهار شاعر آزادی، تهران: نگاه.
 11. - شفیعی کدکنی، محمدرضا (1385) شاعر آینه‌ها، چاپ ششم، تهران: آگاه.
 12. - شمیسا، سیروس (1375) کلیات سبک شناسی، چاپ چهارم، تهران: فردوس.
 13. - صدری نیا، باقر، 1378 «مبانی نظری و ویژگی‌های تلقی میهنی فرخی یزدی» کتاب ماه و فلسفه، شمارۀ 28.
 14. - غیاثی، محمد تقی (1368) درآمدی بر سبک شناسی ساختاری، تهران: شعله اندیش.
 15. - فرخی یزدی (1389) دیوان فرخی یزدی، به کوشش حسین مکّی، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر.
 16. - محجوب، محمد جعفر (1350) سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران: دانشسرای عالی.
 17. - مشتاق مهر، رحمان، 1381 «شعر فرخی یزدی و آراء و علایق سیاسی و اجتماعی او» مجلۀ علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمارۀ 23.
 18. - ملک ثابت، مهدی، 1383 «اندیشه‌های دینی در اشعار فرخی یزدی» نشریۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوم.