همکاران دفتر نشریه

سردبیر

دکتر احمد خاتمی

دانشگاه شهید بهشتی

a_khatami@sbu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر احمد خاتمی

دانشگاه شهید بهشتی

a_khatami@sbu.ac.ir
021-29902430

مدیر داخلی

دکتر مونا ولی‌پور

دانشگاه شهید بهشتی

m_valipour@sbu.ac.ir

ویراستار

خانم عارفه نژادبهرام

ویراستار فارسی دانشگاه شهید بهشتی

a.nezhadbahram@gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر سهند الهامی

ویراستار انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

sahandelhami@gmail.com