از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مصطفی وهبی التّل ملقب به «عَرار» (1949 – 1899م) از بزرگترین شعرای اردن است. او را پدر شعر معاصر اردن می‌دانند. عرار با مطالعه ترجمة منظومی که از رباعیات خیام به دستش رسید، مجذوب و شیفتة خیام و سروده‌های او شد و اشعاری خیام گونه به رشتة نظم درآورد. به جرأت می‌توان گفت فهم مضامین شعری عرار بدون در نظر گرفتن فلسفة خیام و درک رباعیات و اشعار وی امری بس دشوار است. این مقاله کوشیده است تا با نگاهی فنی به خمریات عرار، آنها را از حیث تصاویر خیال مورد واکاوی قرار دهد تا مشخص شود شاعر چه اندازه از نظر خلق تصاویر تازه به خود متّکی بوده است. تشبیه، استعاره، اغراق و تشخیص مهمترین ابزارهای ساخت تصاویر خیال هستند که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در موضوع مورد مطالعه هیچ نشانی از تأثیر پذیری عرار از تصاویر خیال خیام یافت نیست و آنچه خوانندگان شعر او را به اندیشه تأثیرپذیری او در این حیطه سوق داده، بازتاب برخی اندیشه‌های فلسفی خیام در اشعار اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image of Wine in Arar and Khayyam’s poetry

نویسندگان [English]

 • hosein abavisani
 • houman nazemian
 • soghra falahati
 • razieh maskani
kharazmi University
چکیده [English]

Mustafa Wahbi Al-Tall, known as "Arar" (1949 - 1899 AD) is of the greatest poets of Jordan. He is known as father of modern poetry of Jordan. Arar with verse translation of the Rubaiyat of Omar Khayyam that was in his hand, he was fascinated and intrigued of Khayyam poems and said Poems like he. It can be said that understanding of Arar poetic themes regardless philosophy and understanding of Rubaiyat of Omar Khayyam and his poems it is very difficult .This article with a Technical Take for the Arar’s poetry tries to analys them Poetic images to determine the poet how much Relied on himself in creating of new images. Simile, metaphor, hyperbole and smile detection images are the most important tools that have been studied in this research. The results show that in topic of discussion is no sign of the impact of Arar of Khayyam's poetic images. And what readers thought of his poetry to impact in this area led him to reflect some philosophical ideas of Khayyam in his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Image
 • wine
 • Arar
 • Rubaiyat
 1. - ابن منظور. (2005). لسان العرب. مراجعه وتدقیق: یوسف البقاعی و ابراهیم شمس الدّین و نضال علی. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
 2. - ابو مطر، احمد. (1986). عرار الشاعر اللامنتمی. دمشق: دار صبرا للدراسات والنشر.
 3. - براهنی، رضا. (1380). طلا در مس (3ج). تهران: انتشارات زریاب.
 4. - پورنامداریان، تقی. (1374). سفر در مه (تاملی در شعر احمد شاملو). چاپ اول. تهران: زمستان.
 5. - التل، مصطفی وهبی. (1998). دیوان عشیات وادی الیابس. تحقیق: زیاد الزعبی. الطبعة الثانیة. بیروت: المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع.
 6. - ـــــــــــــــــــــ . (1990). ترجمة رباعیّات عمر الخیّام. تحقیق: یوسف بکّار. الطبعة الاولی. بیروت: دار الجیل.
 7. - الجرجانی، عبدالقاهر. (1988). اسرار البلاغة فی علم البیان. الطبعة الأولی. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 8. - خیام، عمر. (1378). رباعیات. با تصحیح، مقدمه و حواشی: محمد علی فروغی و قاسم غنی، ویرایش جدید: بهاء الدین خرمشاهی. چاپ دوم. تهران: نشر ناهید.
 9. - دشتی، علی. (1377). دمی با خیام. چاپ دوم. تهران: اساطیر.
 10. - شفیعی کدکنی، محمد رضا. (1372). صور خیال در شعر فارسی. چاپ اوّل. تهران: آگاه.
 11. - شمیسا، سیروس. (1374). بیان و معانی. تهران: فردوس.
 12. - فاضلی، مهبود. (1387). «نظام فکری خیام»، فصلنامه پژوهشهای ادبی. سال 5. شماره 20. صص 89-61 .
 13. - علی ربابعه، بسام. (1381). «تلاش‌های شاعر بزرگ اردن (عرار) در قلمرو ادبیات فارسی». مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. پاییز و زمستان. صص 170-155.
 14. - ـــــــــــــــــــ (1383). «خیام در ادبیات معاصر اردن با تکیه بر آثار شاعر بزرگ اردن عرار». رساله دکتری به راهنمایی علی محمد مؤذنی. دانشگاه تهران.
 15. - مفتاحی، محمد. (1384). «نگاهی به استعاره های شعر امروز». آزما، شماره 38. صص 31-32.
 16. - الملثّم، البدوی. (2009). عرار شاعر الاردن. الطبعة الاولی. الاردن: الاهلیة للنشر و التوزیع.
 17. - الناعوری، عیسی. (1980). الحرکة الشعریة فی الضفة الشرقیة من المملکة الاردنیة الهاشمیة. الأردن: الاهلیة للنشر و التوزیع.
 18. - یوسفی، غلامحسین. (1388). چشمه روشن (دیداری با شاعران). چاپ دوازدهم. تهران: علمی.