بافت درونی کنایات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

تاکنون کنایه را دانشمندان بلاغت بیشتر از زاویة ساختار صوری نگریسته‌اند و نسبت به بافت درونی آن نیندیشیده‌اند. حال آنکه بررسی از این دیدگاه می‌تواند نه تنها بافت درونی آن را آشکار سازد، بلکه عوامل و مؤلّفه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اعتقادی نقش‌آفرین در این بافت را نیز روشن کند.اهمیّت چنین نگاهی تازه به مبحث کنایه از آن‌جاست که با چنین ژرفکاوی می‌توان زبان را نه به عنوان عنصری جامد در مکالمه، بلکه به مثابة ابزاری زنده و پویا تلقّی کرد که همگام با دگرگونیهای بنیادی در ژرف ساخت اقتصادی ـ اجتماعی، خود را متحوّل می‌کند تا پاسخگوی نیازهای جدید، حسهای نو و اندیشه‌های نوین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inner texture of the metonymy

چکیده [English]

So far, rhetorical scholars have more investigated metonymy in terms of formal structure and have not thought about its inner texture. However, the study from this perspective can not only reveal its inner context, but also clarifies the various cultural, social, and political factors that play a role in this context. The importance of such study is that through such deep exploration language can be seen as a living and dynamic tool that, along with fundamental socio-economic  changes transforms itself to meet new needs، new senses and new ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metonymy
  • Inner Texture
  • Culture
  • Society
  • Politics
  • Religion
ندارد