تاریخ ادبیّات و دانش‌های دیگر

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بحث دربارة تاریخ ادبیّات، ضرورت و چگونگی تدوین آن از مباحثی است که به‌ویژه در دو دهة اخیر مورد توجه محققان و منتقدان ادبی واقع شده است و هر کدام از دریچه‌ای به تاریخ ادبیات نگریسته، اشکالاتی را بر کتب تاریخ ادبی منتشر شده وارد نموده، پیشنهادهایی را برای رفع نواقص و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تدوین تاریخ ادبیات ارائه نموده‌اند که وجه غالب مشترک منتقدان است. در لابه‌لای اظهارنظرها چنین استنباط می‌شود که بعضی از ایشان برآنند تا تاریخ ادبیّات را صرفاً به متون ادبی محض اختصاص دهند و از بررسی متون علمی –– که تاکنون مدِّنظر مورخان تاریخ ادبیات بوده است –– پرهیز نمایند. این مقاله اختصاراً به این موضوع می‌پردازد که چه ارتباطی بین ادبیات و علوم وجود دارد؛ این ارتباط از کی و چگونه به‌وجود آمده است؟ و در نهایت این سؤال را مطرح می‌کند که آیا اصولاً می‌توان متون ادبی –– به‌ویژه متون منثور ادبی –– را از متون علمی جدا کرد؟ و برای آن تاریخ ادبیاتی مستقل نوشت؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History of literature and other sciences

چکیده [English]

The discussion about the history of literature, its necessity and how to compile it is one of the topics that has been the focus of researchers and literary critics especially in the last two decades, and each of them has looked at the history of literature from different perspectives, introduced problems to the published books of literary history, and made suggestions in order to eliminate the shortcomings and provide the necessary grounds for compiling the history of literature, which is the common feature of the critics. In the comments, it is inferred that some of them are determined to dedicate the history of literature to purely literary texts and avoid the study of scientific texts, which until now has been considered by the historians of literature. This article briefly discusses the relationship between literature and science; When and how did this relationship come about? And finally, it raises the question whether it is possible to separate literary texts - especially literary prose texts - from scientific texts? And write an independent literary history for that?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • History
  • History of literature
  • sciences
  • interdisciplinary knowledge