سیر ادبیّات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهة هشتاد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طرح شعارهای برابری خواهانة حقوق زن و مرد توسّط مشروطه طلبان، موجب بازنگری نقش زنان در عرصه های اجتماعی گردید. بازتاب این امر در دنیای ادبیّات، حضور گسترده تر زنان در این عرصه بود. گرچه از سال های پس از مشروطه تاکنون، ادبیّات زنان با سرعت یکسانی در حال حرکت و رشد نبوده است، امّا آنچه که در پایان دهة هشتاد آن را ادبیّات مستقلّ زنانه می نامیم، محصول همة تحوّلاتی است که در دهه های مختلف این سده، بر تاریخ ادبیّات داستانی زنان گذشته است. زنان داستان نویس ایرانی از دهة چهل به بعد جرأت و جسارت بیشتری برای پرداختن به موضوعات زنانه در آثارشان یافتند و اعتراض علیه هژمونی(برتری) مردانه نیز به یکی از مضامین اصلی این آثار تبدیل شد. آنچه که موجب تمایز داستان های زنانة دهة هشتاد با همة آثار پیش از آن گردیده است، شکل گیری جهان و زبانی مستقل و زنانه در این دسته از آثار است که اغلب به شکل خودآگاه و همراه با صبغه های فمینیستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The course of women's literature in Iran from the beginning of the Constitutional Revolution to the end of the 80s

چکیده [English]

The creation of slogans demanding the equality of men and women's rights by the Constitutionalists led to a review of the role of women in social arenas. The reflection of this in the world of literature was the wider presence of women in this field. Although women's literature has not been moving and growing at the same speed since the Post-Constitutional years, what we call independent women's literature at the end of the eighties is the product of all the changes that have occurred in the history of women's fiction literature in different decades of this century. From the 1940s onward, Iranian women writers found more courage and boldness to address women's issues in their works, and the protest against male hegemony (superiority) became one of the main themes of these works. What distinguishes women's stories from the 80s with all previous works is the formation of an independent and feminine world and language in this category of works, which is often self-conscious and with feminist nuances. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s literature
  • story
  • hegemony
  • feministic undertones