بررسی جنبه‌های ادبی کارنامه اردشیر بابکان در مقایسه با روایت نویافتة یونانی آن

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

به‌تازگی، روایت تازه‌ای به زبان یونانی از کارنامه اردشیر بابکان، که آن را کهن‌ترین حماسة تاریخی منثور فارسی دانسته‌اند، یافته شده است. در واقع این روایت نویافته را می‌توان خلاصه‌ای از متن پهلوی کارنامه به شمار آورد که با سبکی کاملاً متفاوت نوشته شده است. اختلاف سبک بیان این دو اثر چنان بارز است که مقایسه اساسی‌ترین ویژگیهای ادبی آن دو متن را ناگزیر می‌کند و این مقایسه به روشنی نقش و حضور پر اقتدار نویسندة متن پهلوی را در آرایش و تدوین آگاهانه و هدفمند داستان نشان می‌دهد. مقالة حاضر برآن است تا ضمن در اختیار گذاشتن متن روایت نویافته یونانی و مقایسه آن با متن پهلوی، بکوشد تا کارنامه اردشیر بابکان را همچون متنی ادبی بازخوانی کند و ویژگیهای کلّی آن را متمایز و پررنگ‌تر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the literary aspects of Kar-Namag i Ardashir i Pabagan in comparison with its new Greek narrative

چکیده [English]

Recently, a new Greek version of Kar-Namag i Ardashir i Pabagan has been found, which is considered to be the oldest historical epic in Persian prose. In fact, this new narrative can be considered a summary of the Pahlavi text of Kar-Namag, which is written in a completely different style. The difference in the expression style of these two works is so obvious that it is inevitable to compare the most basic literary features of the two texts, and this comparison clearly shows the role and authoritative presence of the author of the Pahlavi text in the conscious and purposeful editing of the story. The present article aims to provide the text of the new Greek narrative and compare it with the Pahlavi text, and try to reread Kar-Namag i Ardashir i Pabagan as a literary text and make its general features distinct and bolder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid historical epics
  • history in literature
  • Ferdowsi
  • Mousa Khorni
  • Parthians