بررسی جنبه‌های ادبی کارنامه اردشیر بابکان در مقایسه با روایت نویافتة یونانی آن

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

به‌تازگی، روایت تازه‌ای به زبان یونانی از کارنامه اردشیر بابکان، که آن را کهن‌ترین حماسة تاریخی منثور فارسی دانسته‌اند، یافته شده است. در واقع این روایت نویافته را می‌توان خلاصه‌ای از متن پهلوی کارنامه به شمار آورد که با سبکی کاملاً متفاوت نوشته شده است. اختلاف سبک بیان این دو اثر چنان بارز است که مقایسه اساسی‌ترین ویژگیهای ادبی آن دو متن را ناگزیر می‌کند و این مقایسه به روشنی نقش و حضور پر اقتدار نویسندة متن پهلوی را در آرایش و تدوین آگاهانه و هدفمند داستان نشان می‌دهد. مقالة حاضر برآن است تا ضمن در اختیار گذاشتن متن روایت نویافته یونانی و مقایسه آن با متن پهلوی، بکوشد تا کارنامه اردشیر بابکان را همچون متنی ادبی بازخوانی کند و ویژگیهای کلّی آن را متمایز و پررنگ‌تر سازد.

کلیدواژه‌ها