تأثیرپذیری نیما و شهریار از منظومة اهریمن اثر لرمانتوف

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه پیام نور مراغه

چکیده

منظومۀ «اهریمن» اثری است رمانتیک که میخاییل لرمانتوف، شاعرروسی به سال 1839آن را سروده است. این منظومه به قلم سردار معظم خراسانی به فارسی ترجمه شده و به سال 1301 درمجلۀ نوبهار هفتگی به چاپ رسیده است. نیما درافسانه و شهریار در دو مرغ بهشتی، هذیان دل، افسانۀ شب و قهرمانان استالینگراد ازطبیعت گرایی و تصویر و توصیف طبیعت دراین منظومه و همچنین برخی مضامین داستان اهریمن بواسطۀ ترجمۀ سردارمعظم، تأثیرپذیرفته اند. هدف نوشتۀ حاضر نشان دادن این تأثیرپذیریها است.

کلیدواژه‌ها