پیشینة اساطیری فیروزه در ادبیّات فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه گلستان

چکیده

رنگها و سنگهای زینتی رنگین، به خاطر برانگیختن احساسات گوناگون از گذشته تاکنون در جوامع بشری مورد توجّه مردم بوده اند. در هر جامعه ای، بسته به نوع باور و پایه های اعتقادی مردم و برخی ویژگیهای رنگها، رنگ و سنگ رنگین خاصّی بیش از دیگر رنگها برجسته شده و در زوایای گوناگون زندگی فردی و جمعی مردم نفوذ یافته است. سنگ فیروزه و رنگ فیروزه ای از گذشته تاکنون در میان ایرانیان از چنین جایگاهی برخوردار بوده است. نگارنده، در این مقاله سعی کرده است با کمک متون ادبی، کانی شناسی و ادب عامّه، میزان ارزش و خواص و کارکردهای این سنگ جادویی را نزد عوام و خواص نشان دهد و ثابت کند که این سنگ و رنگ منسوب به آن به خاطر نوع نگرش اساطیری مردم که ریشه در ایران باستان دارد مورد توجّه واقع شده است. در واقع این رنگ به خاطر ارتباط با تیشتر، فرشته موکّل باران، در ادبیّات مزدیسنا در نظر ایرانیان مقدّس شده و نیرویی جادویی کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها