سره گرایی در تاریخ ادب فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدّتی است لفظ سره گرایی در زبان فارسی به کار می رود، امّا مفهوم دقیق این واژه بر همگان مشخّص نیست. این مسألة زبانی که با بسیاری از مسائل دیگر، همچون ملیّت، تاریخ ادبیّات، جامعه شناسی، روان‌شناسی و... پیوندی نزدیک دارد؛ در تاریخ زبان همة ملّتها وجود داشته است. در ایران، این پدیده، واکنشی بود در برابر نثر مصنوع و پرتکلّف منشیانه که بعدها با آشنایی ایرانیان با اندیشه های ناسیونالیستی آلمانی شدّت یافت. در سال 1312ش. پس از فرمان رضاشاه درخصوص اصلاح خط و زبان فارسی انگیزة طرفداران اصلاح برای تغییر و ترویج سره گرایی، دوچندان شد. در این مقاله، پس از بیان تاریخچه ای مختصر دربارة سره نویسی، به شرح احوال و دیدگاه های برخی از سره گرایان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purism in the history of Persian literature

چکیده [English]

For a long time, the word "purism" has been used in the Persian language, but the exact meaning of this word is not clear to everyone. This language issue, which has a close connection with many other issues, such as nationality, history of literature, sociology, psychology, etc., has existed in the history of the language of all nations. In Iran, this phenomenon was a reaction against the artificial and expensive clerical prose, which later intensified when Iranians became familiar with German nationalist ideas. In the year 1312 After Reza Shah's decree regarding the reform of the Persian script and language, the motivation of the supporters of the reform to change and promote purism doubled. In this article, after giving a brief history about purism, the situation and views of some Sarahists have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • purism
  • pure writing
  • nationalist thought
  • Dasatir
  • ultrapurism
  • criticism