سره گرایی در تاریخ ادب فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدّتی است لفظ سره گرایی در زبان فارسی به کار می رود، امّا مفهوم دقیق این واژه بر همگان مشخّص نیست. این مسألة زبانی که با بسیاری از مسائل دیگر، همچون ملیّت، تاریخ ادبیّات، جامعه شناسی، روان‌شناسی و... پیوندی نزدیک دارد؛ در تاریخ زبان همة ملّتها وجود داشته است. در ایران، این پدیده، واکنشی بود در برابر نثر مصنوع و پرتکلّف منشیانه که بعدها با آشنایی ایرانیان با اندیشه های ناسیونالیستی آلمانی شدّت یافت. در سال 1312ش. پس از فرمان رضاشاه درخصوص اصلاح خط و زبان فارسی انگیزة طرفداران اصلاح برای تغییر و ترویج سره گرایی، دوچندان شد. در این مقاله، پس از بیان تاریخچه ای مختصر دربارة سره نویسی، به شرح احوال و دیدگاه های برخی از سره گرایان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها