بررسی و معرّفی منابع تاریخ ادبیّات ایران پیش از اسلام

نوع مقاله : مروری

نویسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

این مقاله به معرّفی منابع موجود در زمینة تاریخ ادبیّات ایران پیش از اسلام می‌پردازد. این منابع را دست‌کم می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد. نخست نوشته‌ها و مقالاتی که در لابلای کتابهای تاریخ ادبیّات و حتّی تاریخ ایران گنجانده شده اند؛ ارائة این‌ شیوة بیان مطالب، بیشتر از سوی خاورشناسان و ایران‌شناسان غربی صورت گرفته است و بدین سبب دارای ارزش و اعتبار قابل توجّهی است. دوم، منابع مستقلّی که اغلب در قالبِ کتاب، نوشته شده‌اند و گاهی تخصّصی هستند. در کنار این دوگونه نوشته، می‌توان بخشی‌ از تاریخ‌ زبانها و معّرفیها و مقدّمه‌ها و مقاله‌های مندرج در قاموسهای لغات و فرهنگهای فارسی و غیره را نیز طبقه‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and introducing the sources of the history

چکیده [English]

This article introduces the available sources in the field of the history of Iranian literature before Islam. These sources can be divided into at least two main parts. First, the writings and articles that are included in the books on the history of literature and even the history of Iran; The presentation of this way of expressing the contents has been done mostly by western orientalists and Iranologists, and for this reason, it has considerable value and credibility. Second, independent sources that are often written in the form of books and are sometimes specialized. In addition to these two types of writings, one can also classify a part of the history of languages ​​and introductions and articles included in Persian lexicons dictionaries, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Literature
  • Avestan
  • (ancient) Persian
  • Pahlavi
  • Parthian
  • Sogdian
  • Khwarezmian
  • Saka
  • Bactrian