بررسی و معرّفی منابع تاریخ ادبیّات ایران پیش از اسلام

نوع مقاله : مروری

نویسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

این مقاله به معرّفی منابع موجود در زمینة تاریخ ادبیّات ایران پیش از اسلام می‌پردازد. این منابع را دست‌کم می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد. نخست نوشته‌ها و مقالاتی که در لابلای کتابهای تاریخ ادبیّات و حتّی تاریخ ایران گنجانده شده اند؛ ارائة این‌ شیوة بیان مطالب، بیشتر از سوی خاورشناسان و ایران‌شناسان غربی صورت گرفته است و بدین سبب دارای ارزش و اعتبار قابل توجّهی است. دوم، منابع مستقلّی که اغلب در قالبِ کتاب، نوشته شده‌اند و گاهی تخصّصی هستند. در کنار این دوگونه نوشته، می‌توان بخشی‌ از تاریخ‌ زبانها و معّرفیها و مقدّمه‌ها و مقاله‌های مندرج در قاموسهای لغات و فرهنگهای فارسی و غیره را نیز طبقه‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها