بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیّات دورة تیموری (بر مبنای دیوان اشعار کمال خجندی، نعمت الله ولی، قاسم انوار، عبد الرحمن جامی، امیر پازواری و شمس مغربی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ادبیّات به عنوان یکی از شاخصه های اصلی فرهنگ و تمدن هر ملّتی، می تواند به عنوان آیینة جامعه و تاریخ روزگار خود باشد. ادبیّات دورة تیموری نیز به راحتی توانسته بسیاری از نشانه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روزگار خود را که در تاریخ کمتر بیان شده، ترسیم نماید. ستمگری فئودالها نسبت به طبقات پایین جامعه، رواج سیستم غلط اقتصادی و کشاورزی و بی عدالتی، مردم دورة تیموری را به ستوه آورده بود. مالیاتها سنگین شده و اموال و دارایی مردم توسط عمّال دولتی غارت می شد. خودکامگی حاکمان، جنگهای پی در پی و به بردگی گرفتن کشاورزان و روستاییان توسّط اربابان، فقر و ناامنی را در جامعه گسترش داده بود. دزدی و راه زنی در جاده ها حتّی توسّط مأموران دولتی رایج شده بود. مطالعة ادبیّات دورة تیموری ما را با بسیاری از زوایای پنهان جامعة آن روزگار آشنا می سازد.

کلیدواژه‌ها