بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیّات دورة تیموری (بر مبنای دیوان اشعار کمال خجندی، نعمت الله ولی، قاسم انوار، عبد الرحمن جامی، امیر پازواری و شمس مغربی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ادبیّات به عنوان یکی از شاخصه های اصلی فرهنگ و تمدن هر ملّتی، می تواند به عنوان آیینة جامعه و تاریخ روزگار خود باشد. ادبیّات دورة تیموری نیز به راحتی توانسته بسیاری از نشانه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روزگار خود را که در تاریخ کمتر بیان شده، ترسیم نماید. ستمگری فئودالها نسبت به طبقات پایین جامعه، رواج سیستم غلط اقتصادی و کشاورزی و بی عدالتی، مردم دورة تیموری را به ستوه آورده بود. مالیاتها سنگین شده و اموال و دارایی مردم توسط عمّال دولتی غارت می شد. خودکامگی حاکمان، جنگهای پی در پی و به بردگی گرفتن کشاورزان و روستاییان توسّط اربابان، فقر و ناامنی را در جامعه گسترش داده بود. دزدی و راه زنی در جاده ها حتّی توسّط مأموران دولتی رایج شده بود. مطالعة ادبیّات دورة تیموری ما را با بسیاری از زوایای پنهان جامعة آن روزگار آشنا می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflecting the economic situation in the literature of the Timurid period (based on the poems of Kamal Khujandi, Nimatullah Vali, Qasim-i Anvar, Jami, Amir Pazevari and Maghrebi Tabrizi)

چکیده [English]

Literature, as one of the main indicators of the culture and civilization of any nation, can be a mirror of the society and history of its time. The literature of the Timurid period has also easily been able to draw many social, cultural and political signs of its time that are less expressed in history. The tyranny of the feudal lords towards the lower classes of the society, the spread of the wrong economic and agricultural system, and injustice had made the people of the Timurid era fed up. Taxes were heavy and people's properties were looted by government officials. The autocracy of the rulers, successive wars and the enslavement of farmers and villagers by the masters had spread poverty and insecurity in the society. Robbery and banditry on the roads had become common even by government officials. Studying the literature of the Timurid period introduces us to many hidden corners of the society of that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • economic status
  • reflection
  • Teimurid era