روایت واقعگرا در آثار داستانی ابراهیم گلستان

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

مکتب ادبی واقع گرایی (رئالیسم) در طول پیدایش، شکل گیری و تحوّل خود، به جایگاه واقعیّت در آثار ادبی پرداخته است. برخی از ویژگیهای این مکتب ادبی ناظر بر محتوای آثار داستانی و بعضی دیگر از این ویژگیها مانند پرداختن به جزئیّات و پیوند میان صحنه آرایی و شخصیّت پردازی ناظر بر ساختار و تکنیکهای داستان پردازی است؛ هر داستان پرداز، با انتخاب نوع عناصر روایی خاص در پیشبرد روایت خویش، از الگویی خاص در ایجاد سبک روایی داستان خویش سود می جوید و به این ترتیب همة عناصر روایی را در کنار هم و بر روی زنجیره ای از حوادث به خدمت داستان در می آورد. با پیوند میان واقعگرایی و تکنیکهای روایی خاص در داستان سبکی از روایت شکل گرفت که «روایت واقعگرا» نامیده شد. این سبک روایی، پس از ورود مکتب رئالیسم در ایران، از سوی داستان پردازان ایرانی نیز مورد استقبال قرار گرفت. ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز نامدار، از جمله کسانی است که با تأثیرپذیری از ادبیّات داستانی آمریکا، بویژه آثار ویلیام فاکنر توانسته است با هنرمندی و مهارت در پردازش ساختار به چنین سبکی در آثار داستانی خود دست یابد. در این مقاله پس از مقدماتی درباب پیدایش علم روایت شناسی، ذکر تعاریفی از ساختار روایی داستان، پیدایش و تحوّل رئالیسم در غرب و ایران، پیوند این دو مقولة ساختاری و محتوایی را با بررسی ویژگیهای سبک «روایت واقعگرا» تبیین خواهیم کرد و نمود این گونة روایی را در تحلیل برخی از آثار داستانی ابراهیم گلستان با ذکر نمونه و شاهد نشان خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realist narrative in Ibrahim Golestan's fictional works

چکیده [English]

 The literary school of realism during its emergence, formation and evolution, has addressed the place of reality in literary works. Some of the characteristics of this literary school are related to the content of fiction works, and some other characteristics, such as dealing with details and the link between scene design and characterization, refer to the structure and techniques of storytelling; Each storyteller, by choosing the type of specific narrative elements in the advancement of his narrative, benefits from a specific pattern in creating the narrative style of his story, and in this way, he uses all the narrative elements together and on a chain of events to serve the story. With the connection between realism and special narrative techniques in the story, a style of narration was formed, which was called "realistic narration". This narrative style, after the arrival of the realism school in Iran, was also welcomed by Iranian storytellers. Ebrahim Golestan, a famous writer and filmmaker, is among those who, influenced by American fiction, especially the works of William Faulkner, has been able to achieve such a style in his fiction works with artistry and skill in processing the structure. In this article, after the introduction about the origin of the science of narratology, mentioning the definitions of the narrative structure of the story, the origin and transformation of realism in the West and Iran, we will explain the connection between these two structural and content categories by examining the characteristics of the "realist narrative" style and show the manifestation of this type of narration in the analysis of some fictional works of Ebrahim Golestan by citing examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narratology
  • realism
  • Realistic narration
  • Ebrahim Golestan