عشق متعالی در شعر معاصر فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

عشق یکی از موضوعات اصلی شعر فارسی و عالی‌ترین و مهمترین بنیاد عرفان است و هر چند شکل پرداختن به عشق در دوره های مختلف شعر فارسی، بنا به شرایط خاصّ اجتماعی متفاوت بوده است، امّا هیچ گاه پرداختن به آن در شعر فارسی فراموش نشده است. شعر معاصر نیز از حضور عشق خالی نیست، شاعر امروز از زوایای گوناگون و با گرایشهای متفاوت به ترسیم عشق می پردازد؛ کوشش ما در این مقاله بر آن است تا مفهوم تازه ای را که شاعر معاصر به عشق داده است و می توان از آن به «عشق متعالی» و عشق افلاطونی تعبیر کرد، در شعر برخی از شاعران نشان دهیم. گرایشی که در واقع، برخلاف جریان اصلی شعر معاصر به نظر می رسد و به همین علّت از دید منتقدان دور مانده یا کم اهمیّت جلوه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental love in contemporary Persian poetry

چکیده [English]

Love is one of the main subjects of Persian poetry and the highest and most important foundation of mysticism, and although the form of dealing with love in different periods of Persian poetry has been different according to specific social conditions, but it has never been forgotten in Persian poetry. Contemporary poetry is not devoid of the presence of love, today's poet draws love from different angles and with different tendencies; Our effort in this article is to show the new concept that the contemporary poet has given to love, which can be interpreted as "sublime love" and platonic love, in the poetry of some poets. A tendency which, in fact, seems to be contrary to the main current of contemporary poetry, and for this reason, it has been left out of the eyes of critics or has become less important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Contemporary Poetry
  • ascendancy
  • mysticism
  • humanity