تاریخ تطوّر موازنه در ادب فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برقراری موازنه بین عالم کبیر (جهان) و عالم صغیر (انسان) یکی از درون‌مایه‌های مشترک اسطوره، دین، حکمت و عرفان در ایران پیش و پس از اسلام به شمار می‌آید. طبق این موازنه، جهان و انسان، سرشتی یگانه و مشابه دارند و عناصر سازندة وجود آنها از یک منشأ پدید آمده است و همانند دو آینه، همدیگر را بازمی‌تابانند. با این حال، این هر دو جهان به خدا نیز شباهت دارند. به همین جهت، با شناخت آن دو می‌توان به معرفت الهی دست یافت. انعکاس این نظریّه در ادب فارسی، چنان گستردگی و غنایی دارد که باز نمودن تطوّر آن، خالی از فایده نیست. در این مقاله، سیر اجمالی و تطّور و دگرگونی های این نظریّه با نقل شواهد از متون مختلف فارسی باز نموده می شود. مجال محدود مقاله، مانع از تحلیل و تعبیر نتایج این آموزه در پهنه های فرهنگی، دینی، عرفانی و حِکمی شد؛ ولی در مجموع، نشان می دهد که آدمی در منظومة هستی چه جایگاه والا و ارج و شکوه بی همتایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The history of the development of balance in Persian literature

چکیده [English]

Establishing a balance between the great world (world) and the small world (man) is one of the common themes of myth, religion, wisdom and mysticism in Iran before and after Islam. According to this balance, the world and man have a single and similar nature, and the elements that make up their existence have emerged from the same source and reflect each other like two mirrors. However, both these worlds also resemble God. For this reason, by knowing both of them, you can achieve divine knowledge. The reflection of this theory in Persian literature is so extensive and lyrical that it is not without benefit to reveal its evolution. In this article, the brief history and evolution and transformations of this theory are revealed by quoting evidence from different Persian texts. The limited scope of the article prevented the analysis and interpretation of the results of this teaching in the cultural, religious, mystical, and judicial fields; All in all, it shows that a person has a great position and unparalleled glory in the system of existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microcosm
  • macrocosm
  • humanity
  • universe
  • Balance