نگاهی به مؤلّفه‌های شعر دهة هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

شعر آزاد دهة هفتاد و به تعبیری شعر نو فارسی از سال 1370 تا 1380 اگرچه ادامة شعر دهة قبل از خود میباشد، ویژگیهایی دارد که آنرا از شعر دورههای دیگر متمایز و مشخّص میکند. نتیجة مطالعات و بررسی اشعار چهرههای شاخص این دوره نشان میدهد، در این دوره، پارهای از اندیشههای غالب از جمله زمینههای گفتار حماسی و مؤلّفههای شعر ایّام جنگ متروک و به جای آن افکار یأسآلود و نومیدانه و معناستیزی و معناگریزی و جزئی نگری و اعراض از روایتهای کلان و آرمانهای بزرگ مورد توجّه قرار گرفته است. از مهمترین وجوه غالب شعر این دوره، شکل گرفتن جریانهای شعر و مکاتب نوپای ادبی است. از جمله شعر گفتار، شعر حرکت، کانکریت که بعضاً تقلید و ترجمه از پاره ای از اشعار اروپایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the elements of poetry of the 70s in the history of contemporary literature

چکیده [English]

Free poetry of the 1970s and, in other words, modern Persian poetry from 1370 to 1380, although it is a continuation of the poetry of the previous decade, it has characteristics that distinguish it from the poetry of other periods. The results of the studies and examination of the poems of prominent figures of this period show that, in this period, some of the dominant ideas, including the contexts of epic speech and the elements of wartime poetry, are abandoned and instead, desperate and hopeless thoughts, meaninglessness and partiality and turning away from grand narratives and great ideals have been taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 70s poetrys Slight
  • Absurdity
  • Movement poem
  • Speech poem
  • Bulk
  • Grand nar rative