بررسی زندگی کسایی مروزی براساس خوانشی جدید از قصیدة لامیّه

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق دربارة شاعری که از زندگی او اطّلاع درستی در دست نیست، کار آسانی به‌نظر نمی‌رسد به‌ویژه آنکه در میان اندک‌شمار پژوهشهایی که انجام گرفته، تفاوت و گاه تناقضهایی در آراءِ پژوهشگران یافت می‌شود که دامنة زندگی او را از سامانیان تا غزنویان و تمایلات دینی او را از مدح خلفای عبّاسی تا ائمّة معصومین گسترانیده‌اند‌. ظاهراً پژوهشگرانی چون براون، اته، ریپکا، میرزایف، نفیسی، اقبال آشتیانی، صفا، ریاحی، درخشان و دیگران که دربارة کسایی به تحقیق پرداخته‌اند، همگی تحت تأثیر عوفی در لباب‌الالباب و خوانش نادرست بیت اوّل قصیدة لامیّه بوده و همزمانی او و رودکی را نپذیرفته‌اند امّا اگر زندگی کسایی را با تلقّی جدید از این بیت تفسیر کنیم، بسیاری از تضادهای زندگی او رنگ می‌بازد. همزمانی رودکی و کسایی، مدح عتبی توسّط کسایی، سروده‌شدن قصیدة منقبت بعد از پنجاه‌سالگی شاعر، عدم ملاقات کسایی و محمود غزنوی، رنگ‌باختن مراسلة شعری ناصرخسرو و کسایی، و شاید انتساب قصیده‌ای به کسایی که به اقتفای قصیدة معروف رودکی سروده شده؛ از جمله دستاوردهایی است که این قرائت از شعر کسایی به‌دست می‌دهد. جایگاه کسایی مروزی و پیشگامی او در ادبیّات پارسی و ابهامات و تناقضاتی که در زندگی او دیده می‌شود، اهمیّت و ضرورت این تحقیـق را مشخص می‌کند که نویسنده در پی آن است تا با برجسته کردن ابهاماتی دربارة زندگی و شعر کسایی و با استناد به برخی شخصیّت‌های تاریخی و اشعار او و معاصرانش، نتایج تازه‌ای در این باره به‌دست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the life Kisai Marvazi based on a new reading of Lamiyah poem

چکیده [English]

Researching about a poet whose life is not well known is not an easy task, especially because among the small number of researches that have been conducted, differences and sometimes contradictions are found, which span his life from the Samanids to the Ghaznavids and his religious tendencies from the praise of the Abbasid caliphs to the fourteen Infallibles. Apparently, researchers such as Brown, Ethe, Ripka, Mirzeov, Nafisi, Eqbal Ashtiani, Safa, Riahi, Derakhshan and others who researched about Kisai, were all influenced by Aufi in Lubab ul-Albab and the incorrect reading of the first verse of Lamiyah poem and they have not accepted the simultaneity of him and Rudaki, but if we interpret Kisai's life with a new interpretation of this verse, many of the contradictions in his life will disappear. The simultaneity of Roudaki and Kisai, the praise of Utbi by Kisai, the writing of the poem Manqebat after the poet turned fifty, Kisai and Mahmoud Ghaznavi not meeting, the fading of the poetic correspondence between Nasser Khosrow and Kisai, and perhaps the attribution of an ode to Kisai, which was written after the famous poem of Rudaki; are all among the achievements that this reading of Kisai’s poetry gives. The position of Kisai Marvazi and his pioneering role in Persian literature and the ambiguities and contradictions that can be seen in his life determine the importance and necessity of this research, which the author seeks to highlight some uncertainties about the life and poetry of Kisai and by referring to some personalities and poems of him and his contemporaries andgive new results in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kasaei
  • Lamiyye Ode
  • Samanids
  • Ghaznavids
  • Rudaki