واژة طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد؟

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با این که واژة طنز در گذشتة زبان فارسی حضور داشته امّا دیرزمانی نیست که به اصطلاحی ادبی تبدیل شده و سپس در زبان عام مورد استفادة گسترده قرار گرفته است. با این همه، چگونگی حضور و زمان تقریبی ورود این واژه به حوزة اصطلاحات ادبی نکته ای است که در اکثر تحقیقات مغفول مانده است؛ برای حلِّ این مسأله، ما در ابتدا معنای قاموسی طنز را بررسی کرده ایم تا نشان دهیم که این واژه، نیازمند تعریفی دوباره بر اساس معنای امروزی و اصطلاحی آن است و سپس به بحث اصلی این مقاله، یعنی جستجوی زمان و چگونگی حضور واژة طنز پرداخته ایم. نتیجة این تحقیق روشن می کند که واژة طنز در مواجهه با اصطلاحات ادبی فرنگی طرح و اختیار شده و پیشینة آن به صورت جدّی، نهایتاً به چهاردهة گذشته باز می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How and when was the word humor used?

چکیده [English]

Even though the word humor was present in the past of the Persian language, it was not long ago that it became a literary term and then it was widely used in the common language. However, the appearance and approximate time of this word entering the domain of literary terminology is a point that has been neglected in most researches; To solve this problem, we have first examined the dictionary meaning of humor to show that this word needs a new definition based on its modern and idiomatic meaning, and then addressed the main topic of this article, which is the search for when and how the word humor appeared. The result of this research makes it clear that the word humor was proposed and appropriated in the face of French literary terms and its history goes back to the last fourteen decades at most.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tanz
  • History
  • humor