واژة طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد؟

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با این که واژة طنز در گذشتة زبان فارسی حضور داشته امّا دیرزمانی نیست که به اصطلاحی ادبی تبدیل شده و سپس در زبان عام مورد استفادة گسترده قرار گرفته است. با این همه، چگونگی حضور و زمان تقریبی ورود این واژه به حوزة اصطلاحات ادبی نکته ای است که در اکثر تحقیقات مغفول مانده است؛ برای حلِّ این مسأله، ما در ابتدا معنای قاموسی طنز را بررسی کرده ایم تا نشان دهیم که این واژه، نیازمند تعریفی دوباره بر اساس معنای امروزی و اصطلاحی آن است و سپس به بحث اصلی این مقاله، یعنی جستجوی زمان و چگونگی حضور واژة طنز پرداخته ایم. نتیجة این تحقیق روشن می کند که واژة طنز در مواجهه با اصطلاحات ادبی فرنگی طرح و اختیار شده و پیشینة آن به صورت جدّی، نهایتاً به چهاردهة گذشته باز می گردد.

کلیدواژه‌ها