سیاست مدن از دید سعدی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سعدی در ادب پارسی به افصح المتکلّمین معروف شده است و این لقب نشانة آن است که در طول زمان، شاعر را به فصاحت و شیوایی سخن‌سرایی شناخته‌اند. حال آن‌که سعدی در ضمن فصاحت بیان، افکار بلند و نظریّات عالی در شیوة حکومت، اخلاق شخصی و اجتماعی دارد که جا داشت همچون برخی از شاعران ادب پارسی به صفت حکیم، مصدّر می‌شد. این نوشته سعی دارد اندیشة شاعر را در سیاست مدن بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil politics from Saadi's point of view

چکیده [English]

In Persian literature, Saadi is known as Afsah al-Muttakallamin, and this nickname is a sign that over time, the poet has been known for his eloquence. Meanwhile, Saadi, in addition to his eloquence, has lofty thoughts and excellent theories on the way of government, personal and social ethics, which, like some poets of Persian literature, he could be referred to as Hakim. This article tries to examine the poet's thought in civil politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sa'di
  • King
  • Peasant
  • Military
  • War
  • Peace
  • despotism
  • justice