فارسی نگاشته‌های آداب الفقراء

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

در لابلای متون عربی که در قرون نخستین اسلامی، ایرانیان نگاشته‌اند، عبارات و ابیاتی به فارسی دیده می‌شود که نکات ارزشمندی را در تاریخ زبان و ادبیّات فارسی روشن می‌نماید. با بررسی این متون گاه ابیاتی به گنجینة کهن ادب فارسی افزوده می‌شود و گاه حوزة نفوذ فارسی دری در قرون نخستین، دقیق‌تر مشخّص می‌گردد. بحث در تاریخ ادبیّات فارسی بدون بررسی فارسی نگاشته‌های متون عربی چندان دقیق نخواهد بود. در این جستار، با نگاهی به برخی متون کهن عربی، فارسی‌نگاشته‌های کتاب آداب الفقراء نگاشتة بابا جعفر ابهری بررسی می‏شود. تاریخ تألیف کتاب اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم می‌باشد. بابا جعفر این اثر را در همدان نگاشته است و از نظر رواج نظم و نثر فارسی در حوزة عراق عجم، پیش از زمانی که در تاریخ ادبیّات‌های فارسی از آن بحث می‌شود، بسیار در خور توجّه و درنگ می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farsi writings on the Adaab al-Fuqara

چکیده [English]

In the Arabic texts written by Iranians in the early Islamic centuries, there are phrases and verses in Persian that clarify valuable points in the history of the Persian language and literature. By examining these texts, sometimes verses are added to the ancient treasure of Persian literature, and sometimes the influence of Dari Persian in the first centuries is more precisely defined. The discussion in the history of Persian literature will not be very accurate without examining Persian writings of Arabic texts. In this essay, by looking at some ancient Arabic texts, the Farsi writings of the book Adaab al-Fuqara written by Baba Ja'far Abhari are examined. The book was written in the late 4th or early 5th century. Baba Ja'far wrote this work in Hamedan, and in terms of the prevalence of Persian poetry and prose in Persian Iraq, before the time when it is discussed in the history of Persian literature, it is very worthy of attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of literature
  • Persian writers
  • Arabic texts
  • Adabol Foghara