فارسی نگاشته‌های آداب الفقراء

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

در لابلای متون عربی که در قرون نخستین اسلامی، ایرانیان نگاشته‌اند، عبارات و ابیاتی به فارسی دیده می‌شود که نکات ارزشمندی را در تاریخ زبان و ادبیّات فارسی روشن می‌نماید. با بررسی این متون گاه ابیاتی به گنجینة کهن ادب فارسی افزوده می‌شود و گاه حوزة نفوذ فارسی دری در قرون نخستین، دقیق‌تر مشخّص می‌گردد. بحث در تاریخ ادبیّات فارسی بدون بررسی فارسی نگاشته‌های متون عربی چندان دقیق نخواهد بود. در این جستار، با نگاهی به برخی متون کهن عربی، فارسی‌نگاشته‌های کتاب آداب الفقراء نگاشتة بابا جعفر ابهری بررسی می‏شود. تاریخ تألیف کتاب اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم می‌باشد. بابا جعفر این اثر را در همدان نگاشته است و از نظر رواج نظم و نثر فارسی در حوزة عراق عجم، پیش از زمانی که در تاریخ ادبیّات‌های فارسی از آن بحث می‌شود، بسیار در خور توجّه و درنگ می‏باشد.

کلیدواژه‌ها