اجتماعیّات در ادبیّات

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قرن هفتم هجری زمانی کاملاً استثنایی در تمام مظاهر زندگی ایران و ایرانی است. حملة ویرانگر مغول و آثار شوم آن، پرده از بی‌تدبیری دستگاه سلطنت برداشت و مردم بی‌پناه را در برابر مصیبت‌بارترین حادثة جهانی به عکس‌العمل‌های متفاوت واداشت. این کنش و واکنش با خود پدیده‌های شگرف اجتماعی به همراه آورد که بخشی از آن را در لابه‌لای متون ادبی و تاریخی آن روزگار می‌توان دید. موضوع اصلی این پژوهش، بازجست و تحلیل و تأثیر آن پدیده‌ها در مظاهر زندگی ایرانیان است، چه بازشناخت هویّت ایرانی و تبیین و تشریح مؤلّفه‌های آن موجب می‌گردد که نسل جدید، گذشتة خویش را در آیینة زمان به روشنی بنگرد و از آن درس گیرد. مطالبی که با شش عنوان کلّی در این پژوهش بررسی شده است، بخشی از پدیده‌هایی اجتماعی ‌است که باید بدان پرداخت و جوانب آن را بازشناخت.

کلیدواژه‌ها