اجتماعیّات در ادبیّات

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قرن هفتم هجری زمانی کاملاً استثنایی در تمام مظاهر زندگی ایران و ایرانی است. حملة ویرانگر مغول و آثار شوم آن، پرده از بی‌تدبیری دستگاه سلطنت برداشت و مردم بی‌پناه را در برابر مصیبت‌بارترین حادثة جهانی به عکس‌العمل‌های متفاوت واداشت. این کنش و واکنش با خود پدیده‌های شگرف اجتماعی به همراه آورد که بخشی از آن را در لابه‌لای متون ادبی و تاریخی آن روزگار می‌توان دید. موضوع اصلی این پژوهش، بازجست و تحلیل و تأثیر آن پدیده‌ها در مظاهر زندگی ایرانیان است، چه بازشناخت هویّت ایرانی و تبیین و تشریح مؤلّفه‌های آن موجب می‌گردد که نسل جدید، گذشتة خویش را در آیینة زمان به روشنی بنگرد و از آن درس گیرد. مطالبی که با شش عنوان کلّی در این پژوهش بررسی شده است، بخشی از پدیده‌هایی اجتماعی ‌است که باید بدان پرداخت و جوانب آن را بازشناخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociology in literature

چکیده [English]

The 7th century of Hijri is a completely exceptional time in all aspects of Iran and Iranian life. The devastating Mongol campaign and its ominous effects revealed the imprudence of the monarchy and forced the helpless people to react differently to the worst global event ever. This action and reaction brought great social phenomena, some of which can be seen in the literary and historical texts of that time. The main topic of this research is to search and analyze the effect of those phenomena on the manifestations of Iranian life, because the recognition of the Iranian identity and the explanation of its components will make the new generation look at its past clearly in the mirror of time and learn from it. The contents that have been examined under six general headings in this research are parts of social phenomena that must be addressed and their aspects recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialities
  • Literature
  • History
  • Fifteenth century
  • Mongols